Folkehelsearbeidet

Folkehelsearbeidet i Lillesand kommune

Folkehelsearbeid defineres bl.a. som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel.

Lillesand kommune har i flere år hatt folkehelsearbeidet i fokus, og gjør samlet sett mye godt arbeid som fremmer innbyggernes helse. Kommunen jobber med å sette arbeidet mer i system og målrette innsatsen, slik at arbeidet på sikt gir større effekt.

Kommunen har følgende mål i kommuneplanen for Lillesand kommune 2015 – 2027:

 • Kommunen jobber systematisk og kunnskapsbasert med å fremme befolkningens helse og herunder utjevne sosiale ulikheter.
 • Kommunen jobber systematisk og kunnskapsbasert med å utarbeide årlig oversikt over innbyggernes helsetilstand (kalt oversiktsbildet), og de positive og negative faktorer som påvirker helsa.
 • Kommunen har folkehelse og levekår som gjennomgående tema i alle kommunens tjenester.
 • Kommunen tilrettelegger de fysiske omgivelsene på en måte som bidrar til at kommunen når sine mål for folkehelsearbeidet.
 • Kommunen har et godt oppvekstmiljø hvor barn og unge opplever mestring og glede av læring, og får innføring i gode levevaner som igjen gir varig folkehelsegevinst.
 • Kommunens tjenestetilbud dreies kontinuerlig mot å bli mer forebyggende og helsefremmende fremfor behandlende.
 • Alle har mulighet til fysisk aktivitet og finner tilrettelagte tilbud som passer til deres nivå og forutsetninger.

Folkehelseloven

Lillesand kommune arbeider strukturert etter folkehelseloven, som forplikter kommunen til å arbeide mer systematisk og kunnskapsbasert med folkehelse.
(Les mer om folkehelseloven og modellen for arbeidet.)

Oversiktsbilde folkehelse i Lillesand kommune

Hvert fjerde år skal kommunen ha utarbeidet en skriftlig oversikt over helsetilstanden i kommunen, og de positive og negative faktorer som virker inn på denne. Oversikten danner grunnlag for drøfting av kommunens folkehelseutfordringer som igjen inngår i planstrategien.
(Les mer om oversiktsbildet folkehelse i Lillesand kommune.)

Det fremlagte oversiktsbilde folkehelse fra september 2015 er en ren fremstilling av tall, og det gjenstod å gå i dybden av tallene og om mulig se på tenkelige årsaksforhold. Det ble derfor høsten 2015 nedsatt arbeidsgrupper på områdene unge uføre, psykisk helse og oppvekst.
(Les mer om oppfølging av oversiktsbilde for Lillesand kommune)

Helhetlig tjenestetilbud for barn og unge

Våren 2016 ble det foretatt en utredning som så på hva som er et best mulig helhetlig tjenestetilbud for barn og unge i Lillesand kommune, og hvordan kommunens tjenester bør samarbeide for å få til økt kvalitet, best utnyttelse av kompetanse og optimal samordning av tjenestetilbudet. Det ble gjort en grundig utredning, hvor mange ansatte fra ulike enheter og faggrupper ble intervjuet.
(Les om utredning for helhetlig tjenestetilbud for barn og unge.)

For å følge opp anbefalingene og forslagene til videre arbeid fra utredningen helhetlig tjenestetilbud for barn og unge, ble det juni 2016 satt ned en tverrsektoriell fremdriftsgruppe.

Det ble utarbeidet en handlingsplan for videre arbeid med fire innsatsområder (se under).

Som et resultat av dette arbeidet ble det konkludert med at Lillesand kommune skal innføre BTI-modellen. Her finner du mer informasjon om Lillesand kommune og BTI.


Målsetting for innsatsområde 1. Felles faglig retning

Hovedmål: Vi sikrer tidlig innsats og fremmer psykisk helse

Delmål:

 1. Vi er enige om det faglige grunnlaget for vårt arbeid og bruker de samme begrepene slik at vi forstår hverandre
 2. Vi har gode måter å samarbeide på
 3. Vi har nødvendig kunnskap og kompetanse

Målsetting for innsatsområde 2. Møteplasser

Hovedmål: Vi har møteplasser som sikrer samarbeidet mellom ulike fagmiljøer

Delmål:

 1. Vi har god møtekultur
 2. Vi har gode møteplasser på systemnivå
 3. Vi har gode møteplasser på individnivå
 4. Vi har en god fysisk lokalisering som understøtter arbeidet
 5. Vi har uformelle arenaer som understøtter arbeidet

Målsetting for innsatsområde 3. Standarder/strukturer

Hovedmål: Vi sikrer kvaliteten på vårt tjenestetilbud ved hjelp av felles standarder

Delmål:

 1. Vi jobber kunnskapsbasert
 2. Vi har beslutningsprosesser som sikrer tverrsektoriell involvering og brukermedvirkning
 3. Vi har felles kvalitetsstandarder for arbeid med barn og unge

Målsetting for innsatsområde 4. Informasjon og kommunikasjon

Hovedmål: Vi bruker kommunikasjon og informasjon for å sikre forståelse og kunnskap.

Delmål:

 1. Barn/ unge og omsorgspersoner får og finner informasjon om tjenestetilbudet
 2. Ansatte (direkte involvert i tjenesten) har tilgang og kjennskap til oppdatert og samordnet kvalitetsdokumentasjon.
 3. Ansatte (på alle nivåer og tjenesteområder) har tilgang til informasjon om kommunens satsing og tjenestetilbud.
 4. Innbyggere og media har tilgang til generell informasjon om kommunens satsing og tjenestetilbud.
 5. Politikerne får tilstrekkelig informasjon for å kunne ivareta kommunens satsing og tjenestetilbud.
Publisert
05.09.2016
Sist endret
13.02.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker