Viltnemnda – Skade på vilt

Beskrivelse

Lillesand viltnemnd har ansvaret for viltforvaltning i kommunen. De viktigste oppgavene til viltnemnda er:

  •  tildeling av fellingstillatelser
  • behandling av bestandsplaner for elg og hjort
  • organisere ettersøk ved skadet vilt
  • disponere det kommunale viltfondet

Det avholdes tre-fem årlige møter i Lillesand viltnemnd. Vedtaksmyndighet innenfor viltnemndas ansvarsområder i enkeltsaker er i stor grad delegert til administrasjonen, ved Naturforvalter.

Alle generelle henvendelser vedrørende viltforvaltning skal i ordinær arbeidstid skal rettes til Naturforvalter.

Fallvilt/skadet vilt/trafikk-påkjørsler

Vilt som er ulovlig felt, forlatte egg, egg som oppbevares ulovlig, fallvilt, og vilt som er avlivet tilhører viltfondet. Dersom det gjelder hjortevilt og bever, tilfaller viltet, eller verdien av dette, kommunen. Det er derfor ikke tillatt å ta med seg døde dyr, fugler eller deler av disse hjem uten at dette er klarert med Naturforvalter eller andre personer med nødvendig myndighet.

En av hovedoppgavene til viltnemnda er å sørge for organisert ettersøk av skadet eller sykt vilt, og håndtering av annet fallvilt. Den vanligste årsaken til skade på vilt er trafikkpåkjørsler.

Lillesand viltnemnd har oppnevnt Ettersøkspersoner som skal koordinere alt ettersøk på skadet vilt, eller håndtering av dødt vilt. Ettersøkspersoner skal alltid kontaktes ved trafikkpåkjørsler og skadet eller sykt vilt generelt, herunder funn av dødt hjortevilt. Det kan også tas kontakt med politiet, som vil videreformidle henvendelsen til person med myndighet fra kommunen til å driver ettersøksarbeid.

Dødt vilt som ligger på eller langs fylkesvei, riksvei eller europa-vei påligger Statens vegvesens ansvar å fjerne.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontaktinformasjon:
Fra 1. september 2015 forvaltes denne tjenesten av Birkenes kommune.

Sentralbordet tlf. 37281500 eller epost til postmottak@birkenes.kommune.no

Evt. søknader/ utfylte skjema/ klager sendes til Birkenes kommune, Pb 115, 4795 Birkeland. 

Annet

Eier:

Fagenhet for miljø og samferdsel v/naturforvalter


Publisert
12.11.2010
Sist endret
14.07.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker