VA - standard abonnementsvilkår

Beskrivelse

Lillesand kommune innførte standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser med tilhørende tilleggsbestemmelser og skjema med virkning fra 01.09.11. 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse. Tekniske bestemmelser distribueres ikke fritt, men må kjøpes gjennom Kommuneforlaget. Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. 

Kort om de mest vesentlige punktene i bestemmelsene:

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Administrative bestemmelser
Dette heftet tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold.

De nye bestemmelsene gjelder fra vedtakelsestidspunktet, både for eksisterende og nye abonnenter. Det betyr at huseier er ansvarlig for eventuell ombygging av sitt sanitæranlegg til strengere tekniske krav (tilbakevirkende kraft). For eiendommers vanntilkobling innføres det skjerpede krav til tilbakeslagssikring (NS-EN 1717). For avløpsledninger settes det krav til 90 cm overhøyde fra påkoblingspunkt på hovedledningen og opp til laveste innvendige vannlås. Dette innebærer et betydelig større ansvar på abonnentene for sikring av egne anlegg mot for eksempel tilbakeslag. Kommunen har ansvaret for bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale ledninger for vann og avløp. Det vises samtidig til en rekke forhold kommunen ikke har ansvar for, med mindre svikten skyldes forsettelig eller uaktsomt forhold fra kommunens side (pkt 3.14).

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Tekniske bestemmelser
Merk spesielt pkt. 2.4, vedrørende sikring mot forurensning av drikkevann (NS-EN 1717 nevnt ovenfor). Det vises til en godkjent forenklet utgave i VA – Miljøblad nr 61 – Sikring mot tilbakestrømming av forurenset væske til drikkevannsledninger.

Bestemmelsen har hjemmel for tilbakevirkende kraft, med hovedfokus mot industriforetak. Overvann tillates ikke ledet til kommunalt avløpsanlegg uten samtykke fra kommunen. Overvannet og takvann skal primært håndteres på egen eiendom og infiltreres i grunnen (pkt. 3.1.2). Pkt. 3.5 setter krav til 90 cm overhøyde fra påkoblingspunkt og til laveste monterte vannlås.

Tilleggsbestemmelsene
De omtalte heftene dekket ikke alle behov og det er derfor laget noen tilleggsbestemmelser. For rørleggerforetakene er det blant annet utarbeidet enkle tabeller som forteller hvilke søknadsrutiner, skjema og tegningsdokumentasjon etc, som kreves ved forskjellig rørleggerarbeid. En viktig del av tilleggsbestemmelsene er også en 14 punkts liste med krav til private avløpspumpestasjoner.

Det vil bli krevd koordinatinnmåling av alle påkoblingspunkt, utvendige stengeventiler og kummer etc., med en målenøyaktighet på +/- 0,10 meter. Kote + 3,0 er fastsatt som største høyvannstand ut fra prognoser for havnivåstigning.

Felles søknadsskjema og skjema for ferdigmelding
Det innføres to nye skjema som imøtekommer kravet om egen søknad om tilknytning til offentlige vann- og avløpsanlegg, og som skal brukes i forbindelse med arbeid på vann- og avløpsanlegg.  

Registrering av vannmålere håndteres etter den enkelte kommunes reglement.

Orientering til abonnentene
Bestemmelsene er ikke å betrakte som en forskrift i forvaltningslovens forstand. Bestemmelsene blir å betrakte som avtalevilkår hvor kommunen og abonnentene er parter i et kommunalt monopol med tvungen tilknytning. Det er viktig at abonnentene er kjent med avtalevilkårene.

Dokumenter:
- Administrative bestemmelser

- Tekniske bestemmelser, kan kjøpes gjennom Kommuneforlaget

- Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp

- Eksempel på situasjonskart

Skjema:
Skjema og selvbetjening

Publisert
29.05.2012
Sist endret
19.03.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker