Utslippstillatelse

Beskrivelse

Bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som har innlagt vann (vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning) og som ikke er/kan tilknyttes offentlig avløpsanlegg, må søke kommunen om utslippstillatelse for sanitært avløpsvann (vannklossett inkludert).

Dersom virksomheten kun slipper ut gråvann (avløp fra kjøkken, bad og vaskerom, klosettavløp ikke inkludert), må det søkes om utslippstillatelse for gråvann.

Er det kun installert en utvendig kran på yttervegg kreves det ikke utslippstillatelse. 

Kriterier/vilkår

Kriterier:

Standardvilkårene fremgår av forurensingsforskriften kap. 12 samt lokal forskrift for utslipp av avløpsvann i Lillesand kommune. Vilkår kan også fremgå av tillatelsen. Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold.

Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med de vilkår som fremgår av tillatelsen.

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Veiledning

Kommunen gir veiledning om vilkår, forundersøkelser og hvordan søknad om utslipp av sanitært avløpsvann skal fylles ut. Skriftlig søknad skal inneholde følgende opplysninger:

  • Den ansvarligs navn og adresse
  • Om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i lokal forskrift for utslipp av avløpsvann i Lillesand kommune
  • Dokumentasjon på hvordan utslipp etableres og drives
  • Plassering av avløpsanlegg og utslippsted på kart i målestokk 1: 5000 eller større
  • Utslippets størrelse i pe
  • Beskrivelse av utslippstedet
  • Interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning rekreasjon eller næringsvirksomhet.
  • Oversikt over hvem som skal varsles (parter og andre som kan bli særlig berørt)
  • Evt. søknadsplikt i henhold til plan- og bygningsloven må avklares med kommunens byggesaksavdeling.

Skjema:
Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann

Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg
Dimensjoneringsskjema for infiltrasjonsanlegg

Saksbehandling

Fullstendig søknad om utslippstillatelse som er i overensstemmelse med kravene i forskriftens kap. 12 skal avgjøres av kommunen innen 6 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort saken innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt så fremt det ikke er noen grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Fullstendig søknad med krav som avviker fra forskriften, skal avgjøres så snart som mulig.

Kommunen kan under søknadsbehandlingen fastsette krav som avviker fra forskriftens kap. 12 eller nekte etableringen av utslipp. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på forurensningsmessige ulemper sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. 

Annet

Opprettet: 21.09.2008 14:25:26
Oppdatert: 24.04.2012 13:03:15
Eier:

VAR-enheten ved Ingvild Helland Wangen


Publisert
01.01.2007
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker