Utomhusanlegg - normal

Beskrivelse

Normal for utomhusanlegg legger premisser for funksjonskrav og fysisk utforming for kommunalt eide utomhusanlegg i Lillesand. Normalen gjelder også for andre utomhusanlegg der det stilles krav om utomhusplan.

Begrepet ”utomhusanlegg” omfatter utendørs anlegg for rekreasjon i tettsted og friluftsliv jf. definisjon i KOSTRA, samt utendørs idrettsanlegg for breddeidrett. Eksempelvis lekeplasser, parker, grøntanlegg ved institusjoner og veier, badeplasser, løypenett, skjærgårdspark, mv.

Anlegg som skal følge normalen, kan være lokalisert på områder regulert til ”friområde”, ”grønnstruktur”, ”bebyggelse og anlegg” og ”idrettsstadion”, så vel som uregulerte arealer.

Publisert
22.08.2013
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker