Utepeis - frittliggende

Beskrivelse

Å bygge en frittliggende utepeis anses som et mindre, utendørs tiltak. Det betyr at du vanligvis ikke trenger å sende inn melding/søknad til kommunen. Det er likevel en rekke vilkår som må oppfylles. Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende en søknad.

Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket. Du kan da klargjøre at det ikke er nødvendig å sende inn melding/søknad, så sant tiltaket ikke medfører urimelig ulempe eller er til sjenanse.

Målgruppe

Hus- og tomteeiere

Kriterier/vilkår

  • Det må være et mindre tiltak som ikke fører til fare eller ulempe for omgivelsene
  • Utepeisen må oppfylle alle relevante byggtekniske krav
  • Utepeisen må være minimum 3 meter fra bygning

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du trenger ikke sende en melding/søknad til kommunen hvis byggetiltaket oppfyller vilkårene over. Er du i tvil, så kontakt kommunen for nærmere informasjon. Husk at du står selv ansvarlig for at byggetiltaket ikke skjer i strid med de reglene som er nevnt.

Aktuelle søknadskjema for byggesak se: Byggesak - søknadsskjemaer 

Klagemulighet

Naboer og andre berørte kan ikke klage på tiltak som er unntatt søknadsplikt. De må be kommunen gripe inn. Kommunen vil vurdere hvorvidt innvendingene er berettigede.

Kommunen kan - i spesielle tilfeller - konkludere med at tiltaket er i strid med regelverket eller anta at tiltaket medfører sjenanse for omgivelsene. I slike tilfeller må tiltaket behandles som en søknad. Du eller naboene kan klage på vedtaket fra denne behandlingen. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Annet

Opprettet: 12.11.2009 14:32:34
Oppdatert: 21.06.2010 11:51:27
Eier:

Plan og bygg v/fagleder


Publisert
09.08.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker