Torg- og gatesalgplasser - bruk av offentlige rom

Den som ønsker å ta i bruk offentlige torg, uterom og trafikkareal i Lillesand kommune til salg, stands, arrangementer og lignende må søke Lillesand kommune om tillatelse til dette.

Her finner du mer informasjon:
RETNINGSLINJER FOR SALG, AKTIVITETER OG UTEARRANGEMENTER I LILLESAND SENTRUM

Vilkår

Åpningstidene inkluderer tiden det tar å rigge opp og ned salgsboder. Opprigg må ikke starte før kl 08.00 på hverdager, eller før kl 12.00 på søndager. Plassen skal være ryddet senest kl 20.00 både hverdager og søndager.  

Krav til dokumentasjon

Det forutsettes at det innhentes nødvendige tillatelser fra andre offentlige myndigheter, slik som Politiet og Mattilsynet. Utenlandske søkere må ha gyldig arbeidstillatelse.

Før salgsplassen kan benyttes skal leieavgiften være betalt og skiftlig avtale med kommunen inngått. Ved overtredelse av disse reglene kan Lillesand kommune vise bort personer som er tildelt salgsplass og gategrunn uten at de har rett på å få tilbakebetalt leieavgiften.

Behandlingstid

For salgsplasser er søknadsfristen 1. februar. Ved flere søknader vektlegges mangfold. Dersom det er ledige plasser, er det mulig å søke etter søknadsfristens utløp. Det søkes på eget skjema.


Avvikshåndtering

Torgplassen kan ikke overdras til andre. Torgavgiften tilbakebetales ikke om torgplassen ikke benyttes eller om salgstiden blir innskrenket av politi eller andre offentlige myndigheter.

Annen informasjon

I forbindelse med Lillesandsda’ene disponerer og organiserer komiteen for Lillesandsda’ene offentlige torg og uterom. Dog ikke på bekostning av selgere som har leid fast salgsplass på minimum en måned.

Salgsplassene må fravikes ved større arrangementer. Det skal da gis melding om dette en uke i forveien. Selgere med fast salgsplass skal hvis mulig tilbys alternative salgsplasser.

Salgsplasser

Ved Kjetil Moes plass tilbys 6 salgsplasser, inkludert torgplasser

Standplasser

I området rundt Emil Knudsensplass er det avsatt plass til standvirksomhet dvs. oppstilling av plakater, ideelle, humanitære, religiøse og politiske formål og organisasjoner.

Markedsplass

Området ved Tollboden er avsatt til markedsplass

Utearrangementer

Det henvises til Retningslinjene for nærmere informasjon

Leieavgift og skriftlig avtale

Informasjon om betalingsatser/ pris for torgplasser finner du her.

Søknadsskjema finner du her.

Kart over salgssplasser finner du her.

Kart over arrangementplasser finner du her

Før salgsplassen kan benyttes skal leieavgiften være betalt og skriftlig avtale med kommunen inngått.

V
ed overtredelse av disse reglene kan Lillesand kommune vise bort personer som er tildelt salgsplass og gategrunn uten at de har rett på å få tilbakebetalt leieavgiften.

Støynivå

For konserter og lignende skal maksimalnivået på støy ikke overstige vedtatte støygrenser. Arrangører har ansvaret for å foreta kontrollmålinger.

Innretninger for utendørssalg

Innretninger av ethvert slag for utendørssalg, utstillingsgjenstander, skilter og reklame skal plasseres slik at det til enhver tid er åpen passasje for utrykningsbiler (min. 3 m). Innretningene må ikke være til hinder for ferdsel for funksjonshemmede eller utgjør annen fare.

Salgsareal - gågatesesongen

I gågatesesongen har en hver butikk i gågatene et salgsareal på 2 m bredde x butikkens lengde til sin disposisjon. Dette gjelder ikke der salgsarealet kommer i konflikt med utrykningstraseén. Utenfor salgstidspunktet skal utstyr og varer være fjernet fra det offentlige rommet. En kan søke om dispensasjon fra dette punktet, søknaden vil bli behandlet av Planutvalget.

Kommunen har ikke ansvar for strømtilførsel eller vanntilgang/avhending. Det forutsettes at dette gjøres etter offentlige regler og retningslinjer.

Renhold og rydding

De som driver salg i offentlige rom må sørge for renhold på stedet i salgstiden og at alt avfall blir fjernet ved salgstidens slutt. Utenfor salgstidspunktet skal alt utstyr og varer være fjernet fra salgsplassen. Biler, tilhengere og lignende som benyttes for tilbringing skal straks kjøres vekk.

Publisert
10.06.2015
Sist endret
21.03.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker