Smedmyra fritidsklubb - søknad

Beskrivelse

Plass på fritidsklubben innvilges til barn/ungdom i alderen 6-16 år (grunnskolealder) som har behov for hjelp til å få en meningsfylt fritid og som vanskelig kan benytte andre fritidstilbud. Fritidsklubben har lokaler på Smedmyra dagsenter. Det legges opp til friluftsaktivieter på sjøen og i skogen. Fritidsklubben er hver mandag fra kl.15.30-19.00 og følger skoleruta.

Kvalitetsmål

Gi gode opplvelser og bidra til at fritiden blir meningsfylt for personer med ulike funksjonsnedsettelser.

Målgruppe

De som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Fritidsklubben kan være et alternativ eller supplement til vedtak om støttekontakt.

Kriterier/vilkår

Ingen krav til dokumentasjon.

Det avholdes et hjemmebesøk for å kartlegge behov for bistand til en meningsfylt fritid før tjenesten iverksettes.

Pris

Bruker må betale utgifter til mat og aktiviteter på fritidsklubben. Det sendes ut regning fra kommunen.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad skrives på eget søknadsskjema som også kan fås ved henvendelse til Kommunetorget.

Vedtak fattes som regel for ett år av gangen.

 

Saksbehandling

Søknaden behandles fortløpende, og senest innen 3 uker.

Klagemulighet

Alle vedtak kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes habiliteringstjenesten som vurderer saken på ny. Dersom søker ikke får medhold oversendes saken til fylkesmannen for behandling.

Annet

Eier:

Habiliteringstjenesten v/konsulent Ellen Berger


Publisert
21.12.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker