Skolefritidsordning / SFO

Beskrivelse

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

I Lillesand kommune får alle som søker plass. Man søker bare første gangen, og beholder så plassen til man er ferdig med 4. klasse. Man kan endre opphold eller si opp plassen.

Søknader og endringer gjøres i Visma Flyt Skole som du finner her.  

Søknadsfrist: 1. mai

SFO-plass søkes via Visma Flyt Skole og bruker ID-porten for innlogging. (Se også informasjon på din skoles hjemmeside.)

 

Oppsigelse og endring av opphold:

Oppsigelse er 1 måned regnet fra den 1. i påfølgende måned etter oppsigelsen. Det samme gjelder for endring av opphold.

Oppsigelse og endring av opphold meldes skriftlig til den enkelte skole.

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Annet

Opprettet: 09.10.2008 15:09:40
Oppdatert: 24.04.2012 10:53:09
Eier:

Sektor for skole og barnehage. 


Publisert
20.06.2010
Sist endret
11.03.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker

Beslektede tjenester