Skadedyrbekjempelse

Beskrivelse

Et stort rotteproblem skyldes alltid at dyrene har rikelig tilgang på mat, vann, bolplasser og skjul. For å lykkes med en bekjempelse kreves det nesten alltid en grundig opprydding i området der rottene utgjør et problem. Området utendørs og innendørs må ryddes for søppel og matrester slik at tilgangen på mat, vann og bolplasser reduseres. Høyt gress og busker tett inntil bygninger må holdes nede eller fjernes.

Alt som kan gi rotter bolplass, f.eks. stabler med gamle bildekk, paller, esker osv må fjernes. Nedfallsfrukt må fjernes, og eventuell kompost må sikres slik at rotter ikke får tilgang på mat. Mating av fugler utendørs kan også medføre at gnagere får tilgang på mat. Mat for hunder og katter utendørs kan livnære store bestander av gnagere. Søppeldunker og søppelrom må gjøres sikre.

Eier av bygning eller anlegg har et selvstendig ansvar for å forebygge forekomster av skadedyr, og eventuelt sette i verk tiltak for å utrydde dem når dette anses som nødvendig.

MERK at privatpersoner kan drive rottesanering kun på egen  eiendom, men ikke legge ut gift. Nå er det bare godkjente skadedyrsbekjempere som kan bekjempe rotter med gift.

Kommunen er ansvarlig for å bekjempe skadedyr i kommunens kloakknett og liknende installasjoner. Lillesand kommune har løpende avtale med skadedyrsbekjempende firma om dette arbeidet. Observasjoner av rotter i tilknytning til kloakknettet eller bekker/stikkrenner kan meldes til Enhet for teknisk drift, evt. kommunetorget eller kommunelegen.

Kommunen har anledning til å pålegge eier av bygning/anlegg å iverksette tiltak for å utrydde skadedyr. Dersom dette ikke blir etterkommet kan kommunen om nødvendig gjennomføre tiltakene på eierens regning.

Ved utførelse av skadedyrbekjempelse i forretningsmessig sammenheng er det krav om kompetanse og godkjenning av den som skal utføre arbeidene.

Hva er skadedyr?

Med skadedyr menes pattedyr, fugler, insekter og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer hos mennesker, eller som gjør materiell skade og derved utløser bekjempelsestiltak.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider

Annen informasjon

Det er forbudt å bruke bekjempelsesmidler merket med faresymbol og farebetegnelse meget giftig og giftig for andre enn skadedyrbekjempere. Kun personer med godkjenning fra Folkehelseinstituttet kan utføre slike arbeider.

Skadedyrbekjemingsfirmaets autoriserte representant leder utgassingen, og er ansvarlig for at forskriftens bestemmelser vedr. rømming og brukstillatelse av bygning følges.

Kjemiske midler som benyttes skal være godkjent i henhold til bestemmelsene. Plikt til å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse, og som fører til ønsket resultat.

Dokumentasjon

Ved bruk av kjemikalier som beskrevet foran skal naboer varsles og det skal sendes melding til kommunen, jf Forskriftens § 3-3 meldeplikt.

Skadedyrbekjemperen har plikt overfor kunde og tilsynsmyndighet(kommunen) å føre løpende protokoll, gi opplysninger og veiledning over hvilke bekjempelsestiltak som iverksettes, jf Forskriftens § 3-5 protokoll.

Vedlegg

Med melding/søknaden skal det følge:

  • Autorisasjonsbevis for skadedyrbekjemper
  • Produktdatablad for anvendt giftgass, plan og dato for utførelse
  • Gjenpart av nabovarsel (med vekt på tidspunkt
  • Hvilket middel som brukes, faresignaler, forholdsregler som må tas).

  • Godkjenning skrives i tråd med gjeldende forskrift.
  • Gjenpart av vedtak sendes på raskeste måte (evt. telefaks) til søker, lensmann/politiet, brannsjef og fylkeslegen i Aust-Agder.
Publisert
14.09.2010
Sist endret
24.10.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker