Skadedyrbekjempelse

Beskrivelse

Eier av bygning eller anlegg har et selvstendig ansvar for å forebygge forekomster av skadedyr, og eventuelt sette i verk tiltak for å utrydde dem når dette anses som nødvendig.

Kommunen er ansvarlig for å bekjempe skadedyr i kommunens kloakknett og liknende installasjoner. Observasjoner av rotter i tilknytning til kloakknettet eller bekker/stikkrenner kan meldes til Vann- og avløpsseksjonen i kommunen, eventuelt helseavdelingen.

Kommunen har anledning til å pålegge eier av bygning/anlegg å iverksette tiltak for å utrydde skadedyr. Dersom dette ikke blir etterkommet kan kommunen om nødvendig gjennomføre tiltakene på eierens regning.

Ved utførelse av skadedyrbekjempelse i forretningsmessig sammenheng er det krav om kompetanse og godkjenning av den som skal utføre arbeidene.

Hva er skadedyr?

Med skadedyr menes pattedyr, fugler, insekter og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer hos mennesker, eller som gjør materiell skade og derved utløser bekjempelsestiltak.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider

Annen informasjon

Det er forbudt å bruke bekjempelsesmidler merket med faresymbol og farebetegnelse meget giftig og giftig for andre enn skadedyrbekjempere. Kun personer med godkjenning fra Folkehelseinstituttet kan utføre slike arbeider.

Skadedyrbekjemingsfirmaets autoriserte representant leder utgassingen, og er ansvarlig for at forskriftens bestemmelser vedr. rømming og brukstillatelse av bygning følges.

Kjemiske midler som benyttes skal være godkjent i henhold til bestemmelsene. Plikt til å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse, og som fører til ønsket resultat.

Dokumentasjon

Ved bruk av kjemikalier som beskrevet foran skal naboer varsles og det skal sendes melding til kommunen, jf Forskriftens § 3-3 meldeplikt.

Skadedyrbekjemperen har plikt overfor kunde og tilsynsmyndighet(kommunen) å føre løpende protokoll, gi opplysninger og veiledning over hvilke bekjempelsestiltak som iverksettes, jf Forskriftens § 3-5 protokoll.

Vedlegg

Med melding/søknaden skal det følge:

  • Autorisasjonsbevis for skadedyrbekjemper
  • Produktdatablad for anvendt giftgass, plan og dato for utførelse
  • Gjenpart av nabovarsel (med vekt på tidspunkt
  • Hvilket middel som brukes, faresignaler, forholdsregler som må tas).

  • Godkjenning skrives i tråd med gjeldende forskrift.
  • Gjenpart av vedtak sendes på raskeste måte (evt. telefaks) til søker, lensmann/politiet, brannsjef og fylkeslegen i Aust-Agder.
Publisert
14.09.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker