Skader på barn og unge

Beskrivelse

Kommunen har egen ulykkesforsikring for skoleelever, barnehagebarn, fosterbarn og barn i besøkshjem. 

Vilkår

Forsikringen gjelder innenfor virksomhetens område og naturlige nærområder, i ordinær åpningstid, under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøving, ekskursjoner m.m. som foregår under skolen eller barnehagens ledelse samt på vei til og fra skolen/barnehagen.

Forsikringen gjelder også under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen.

Kvalitetsmål

Melding om skaden skal:

  1. Sikre den skadedes rettigheter etter folketrygdloven
  2. Gi NAV trygd grunnlag for å vurdere om personskaden/syk
    dommen kan godkjennes som yrkesskade eller -sykdom slik at folketrygdlovens særbestemmelser for yrkesskade skal gjelde.
  3. Gi offentlige myndigheter opplysninger som kan være til hjelp i arbeidet med vurdering av sikkerhetsspørsmål og vernetiltak mm.
  4. Danne grunnlag for utarbeidelse av skade/ulykkesstatistikk.

Annen informasjon

NB!!
Ved alvorlig personskade eller dødsulykker, skal alltid Politiet og Arbeidstilsynet kontaktes.

Arbeidstilsynet har ansvar for å klarlegge hendelsforløp, samt å avdekke om det har forekommet brudd på lover og forskrifter.

Politiet har ansvar for selve etterforskningen og eventuell forføyning.

Melding om skade

De fleste skader som inntreffer under aktiviteter i kommunens regi, dekkes av NAV trygd.

Dersom skaden blir behandlet av lege/tannlege skal det fylles ut skadeskjema.

Ta derfor kontakt med NAV trygd, Lillesand for å få riktig skjema.

Publisert
23.08.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker