Salgs- eller skjenkebevilling - godkjenning av styrer og/ eller stedfortreder

Beskrivelse

For hver salgsbevilling eller skjenkebevilling skal det utpekes en styrer eller stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndighetene. Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling.

Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Dersom styrer eller stedfortreder slutter må det umiddelbart søkes om ny styrer eller stedfortreder.

Vilkår
For at søknaden skal kunne behandles raskest mulig må skjemaet fylles ut med alle opplysninger. Ufullstendig skjema vil bli returnert.

Saksgang
Etter at søknad er mottatt og journalført i kommunens saksbehandlingssystem blir den kontrollert av aktuell saksbehandler. Foreløpig svar sendes søker om at søknaden er mottatt. Dersom det er mangler i søknaden blir søker bedt om å klargjøre dette.

Søknaden sendes til uttalelse til aktuelle uttaleinnstanser. Det kan være f.eks. politiet og skattefogdkontoret. Det settes en uttalefrist.

Avgjørelsesmyndigheten er delegert fra bystyret og søknaden kan avgjøres av administrasjonen på bakgrunn av innkomne uttalelser.

Søker vil få skriftlig svar på søknaden

Bevillingshaver:

Punktet må fylles ut for å vise hvem som innehar bevillingen og har det økonomiske ansvaret for denne. 

Salgssted / skjenkested:

Punktet må fylles ut fordi en bevillingshaver kan ha flere bevillinger. Det må fremgå hvilken bevilling det søkes om endringer i. 

Kriterier/vilkår

Ny styrer for bevillingen:

Styrer må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Feltet fylles ut bare dersom det søkes om godkjenning av ny styrer, ikke hvis det søkes om godkjenning av ny stedfortreder.

Ny stedfortreder for bevillingen:

Stedfortreder må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Feltet fylles ut bare dersom det søkes om godkjenning av ny stedfortreder, ikke hvis det søkes om godkjenning av ny styrer.

Felles for feltene ”Ny styrer for bevillingen” og ”Ny stedfortreder for bevillingen”: 

Styrer og stedfortreder etter alkoholloven må være over 20 år, det er ikke tilstrekkelig at de oppfyller alderskravene i løpet av året.

Fullstendig personnummer (11 siffer) må oppgis, bl a fordi politiet skal kunne vandelsvurdere rett person.

Alle styrere og stedfortredere skal ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Alle som har bestått kunnskapsprøven får et prøvebevis. Det må oppgis om kunnskapsprøve er bestått, når og i hvilken kommune. Dersom kunnskapsprøven er avlagt i en annen kommune enn Lillesand må det sendes kopi av bekreftelsen som viser at kunnskapsprøven er bestått.

Dersom styrer eller stedfortreder ikke har bestått kunnskapsprøven når det søkes om godkjennelse av vedkommende person, må kunnskapsprøven bestås før endelig godkjenning.

Kunnskapsprøven kan avlegges i Lillesand kommune. Det er eget søknadsskjema for påmelding til kunnskapsprøven som kan fås ved henvendelse til kommunen.  

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Skjema:

Salgs- eller skjenkebevilling - godkjenning av styrer og/ eller stedfortreder

Søknad om godkjenning av ny styrer ellers stedfortreder sendes:

Lillesand kommune
Pb 23
4791 Lillesand

Publisert
16.07.2010
Sist endret
05.08.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker