Rørleggermelding

Beskrivelse

Utbygging av vann- og avløpsanlegg faller inn under bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Dette medfører at enhver som vil ha lagt inn vann og/eller avløp til sin eiendom skal søke om dette.

Lillesand kommune har i samarbeid med kommunene i Knutepunkt Sørlandet vedtatt Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Disse bestemmelsene består av:

- administrative bestemmelser

- tekniske bestemmelser

- tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp Knutepunkt Sørlandet

Søknadsplikt gjelder også i forbindelse med innvendig/utvendig rehabilitering, omlegging, utkobling etc. Søknaden (anmeldelse av rørleggerarbeid) skal fylles ut av godkjent foretak, signeres av eier/abonnent og sendes til:

Lillesand kommune v/ VAR-enheten
Postboks 23
4791 Lillesand

Eller: postmottak@lillesand.kommune.no 

Strakstiltak for reparasjon av skade, krever ikke søknad, men skal meldes VAR-enheten i ettertid.

Vilkår:

VA-anlegg skal planlegges og utføres av foretak med kompetanse og godkjent ansvarsrett for henholdsvis prosjekterende, utførende og kontrollerende i samsvar med gjeldende bestemmelser i plan- og bygningsloven og forskrift om byggesak.

Minst en rørlegger med svennebrev/mesterbrev og en fagarbeider med ADK 1 sertifikat og minimum 3 års erfaring fra tilsvarende anlegg skal alltid være tilstede ved opparbeiding av grøft, fundamentering, om-/gjenfylling samt legging av ledninger og montering av kum/tilhørende utstyr.

Se også relatert tjenestebeskrivelse:

Legging av sjøledning, kabler, moringer, brygger og undervann-sprenging

Krav til dokumentasjon:

Utvendig rørleggerarbeid: Kartutsnitt m/ledningstrase.
Ved ferdigmelding: Situasjonsplan med innmålt påkoblingspunkt, røranlegg, stengeventil, stakepunkt, kummer etc.

Innvendig rørleggerarbeid: Innmålte bunnledninger ved ferdigmelding.

Se tilleggsbestemmelser og eksempel på situasjonsplan.

Annen informasjon:

Intet anlegg må påbegynnes før søknad er godkjent. (Ved tilkobling til kommunalt vann- og avløpsanlegg skal tilkoblingssted anvises av VAR-enheten).

Skjema:
Skjema og selvbetjening

Annet

Eier:

VAR-enheten v/ Ingvild Helland Wangen


Publisert
03.09.2010
Sist endret
21.07.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker