Vannledningsbrudd - prosedyre for reparasjon

Beskrivelse

Ved brudd på vannledningsnettet er tidsfaktoren svært viktig. Det er om å gjøre å få reparert bruddet så hurtig som mulig, samtidig som vannstenging i forbindelse med reparasjonsarbeidet må gjøres så kort som mulig. Faren for forurensning av drikkevannet vil alltid være tilstede ved trykksvakt/trykkløst vannledningsnett.

 

 

 

Kontaktinformasjon Enhet for VAR
 FunksjonTelefonMobil
Driftsingeniør 37 26 16 46 90 11 17 98
VA-vakt (hele døgnet)   97 69 10 72


         Før reparasjonen:

 1. Lokaliser bruddstedet. Dersom ledningsbrudd i gate, sørg for å sperre av for trafikk rundt bruddstedet. Tikall politiet om nødvendig.
 2. Tilkalle gravemaskin og rørlegger over mobiltelefon
 3. Bestille kabelpåvisning for bl.a. el- og telelinjer over mobiltelefon
 4. Sørg for påvisning av alle rør, kabler og evt. konstruksjoner i grunnen
 5. Lokaliser avstengningsmuligheter i nærmeste kummer/ventiler. Forsøk å begrense omfanget av vannstenging mest mulig. Konferer med ledningskartet.
 6. Avstengningen utføres kontrollert, unngå hurtig og total avstengning
 7. Dersom ledningsmateriale på bruddstedet er støpejern forsøkes det å opprettholde noe av vanntrykket i ledningen under hele reparasjonsarbeidet.
 8. Varsle abonnenter som berøres av vannstengingen
 9. Varsle brannvesenet dersom vannstenging blir langvarig eller store områder og vannkrevende abonnenter mister vannforsyningen i over 3 timer.
 10. Dersom gate må avstenges og trafikken omdirigeres, skal poltiet, brannvesen og ambulanse varsles.

  Under reparasjonen:

 11. Dersom dyp grøft (>3m), vurderes behov for bruk av gravekasse. Etabler lensepumpe og ledninger. Vannet pumpes til nærmeste grøft eller overvannssystem. Viktig å få mest mulig vann ut av grøfta rundt bruddstedet. Se etter eventuell kloakklekkasje rundt bruddstedet.
 12. Avdekk skadet ledning i nødvendig lengde. Skift ut skadet del av ledning. Normalt skiftes skadet PVC-rør ut med hel rørlengde. Skadet støpejernsrør repareres normalt med reparasjonsmuffe.
 13. Se til at det ikke kommer fremmedlegemer inn i ledningen (pukk, jord etc.)
 14. Fyll godt opp rundt reparasjonsstedet med pukk. Forsøk å komprimere ledningsfundamentet med graveskuffa og fottråkk. Se etter at det ikke blir liggende igjen asfaltrester, store stein, rørdeler e.l i grøfta før gjenfylling.

  Etter reparasjonen:

 15. Dersom det ikke er fare for at forurenset vann er kommet inn i vannledningen, spyles ledningen med nettvann mellom de to stengte ventilene i minimum en halv time. Utspyling skal primært foretas gjennom brannventil eller annen utspylingsanordning.
 16. Har det kommet grøftemasser inn i ledningen under reparasjon vurderes behov for pluggkjøring og utspyling.
 17. Er det fare for at kloakkvann har kommet inn i ledningen skal ledningen desinfiseres med klor. Normalt bestilles sterkklorering av firma med spesiell kompetanse på området.
 18. Skriv rapport fra arbeidet. Rapporten skal beskrive hele hendelsesforløpet med tidsangivelse, fra oppdagelse av brudd blir registrert til reparasjonsarbeidet er avsluttet.

Rapporten sendes så raskt som mulig, og senest påfølgende arbeidsdag til:
  
Lillesand kommune
VAR-enheten
Driftsingeniør VA
P.b 23
4791 Lillesand

 

Det vises for øvrig til NKF/VA-miljøblad nr.40: ”Rutiner ved reparasjon av vannledningsnett etter brudd”.

         

Annet

Eier:

VAR-enheten v/ Ingvild Helland Wangen


Publisert
03.09.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker