Reguleringsplan - prosess for utarbeidelse

Beskrivelse

Reguleringer og planer

Krav til regulerings- og bebyggelsesplaner

Foreliggende dokument viser hvilke forventninger Lillesand kommune har til prosessen som leder fram til vedtak av regulerings- og bebyggelsesplaner. I tillegg viser det hvilke krav kommunen stiller til innhold og utforming av plandokumentene (plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse).

Enhet for plan & miljø er takknemlig for tilbakemelding dersom du ser forbedringspotensiale ved systemet.

1. Planprosessen - Når leveres hvilket planmateriale

Forslagsstiller er ansvarlig for å produsere nødvendig dokumentasjon til saksbehandling og politisk behandling. Kartgrunnlag som benyttes til plankartet skal ikke være eldre enn 6 måneder. Plannavn og plannummer skal av hensyn til arkivering stå på alle dokumenter.

Bruk følgende e-post adresse ved innsending av planmateriale:
postmottak@lillesand.kommune.no

I det følgende gis en enkel oversikt på de viktigste stegene i en planprosess, og hvilket materiale som skal leveres

Første kontakt

 • Uformell kontakt mellom forslagsstiller og enhet for plan og miljø.
 • Ingen krav til levering av materiale.

Oppstartsmøte

 • Kart med forslagsstillers forslag til planavgrensning.
 • Skisser/ illustrasjoner av ønsket tiltak dersom det foreligger.
 • Eventuelt annet materiale (se huskeliste pkt. 2.1) 

1. gangsbehandling

 • Plankart (farge, pdf-format) i egnet målestokk.
 • Dersom plankartet er større enn A3, skal plankartet også leveres i papir (3 eks).
 • Reguleringsbestemmelser (Word-fil + pdf-fil).
 • Planbeskrivelse med illustrasjoner i henhold til vedleggsliste (Word-fil + pdf-fil).
 • Digitale plandata i SOSI-format.
 • Prinsippskisse for vann, avløp og overvannsanlegg.
 • Utomhusplan.
 • Ved krav til utbyggingsavtale skal også en ferdig forhandlet avtale legges ved.

Offentlig ettersyn/ høring

 • Justerte dokumenter som følge av Planutvalgets vedtak.

2. gangsbehandling

 • Revisjoner av planmaterialet som er levert til førstegangsbehandlingen
 • Skriftlige kommentarer til høringsmerknader

Etter vedtak av plan – før annonsering

 • Vedtatt plankart med eventuelle endringer leveres i pdf-format.

Etter at klagefristen er gått ut

 • Vedtatt plan med eventuelle endringer leveres i følgende formater som skal være målholdige: 
  - 3 lerretskopier
  - Pdf-fil
  - Plottefil
  - Sosi-fil
 • Kommunen sørger for ekspedering til Fylkesmann/ Fylkeskommune.

2. Oppstart av reguleringsarbeid

2.1 Før oppstart

For at kommunens administrasjon skal ha et best mulig grunnlag for å gi tidlige tilbakemeldinger og innspill i en planprosess ber vi om at informasjon og materiale som angitt i vedlagte dokument leveres senest 10 dager før oppstartsmøte med kommunen.

Huskeliste for oppstartsmøte

2.2 Oppstartsmøte

Etter at administrasjonen har mottatt overstående dokumenter, kan forslagsstiller innkalle til oppstartsmøte. Her vil partene gå igjennom en oppstartsmal hvor en del informasjon vil bli presentert.

Oppstartsmal

2.3 Varsel om oppstart

Forslagsstiller skal etter oppstartsmøtet varsle oppstart av planarbeidet med brev til grunneiere, naboer, offentlige etater og andre berørte interesser, basert på vedlagt mal. Varslet skal orientere om planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål som skal etableres. Varslet sendes også til Lillesand kommune v/ enhet for plan & miljø med liste over mottakere.

Oppstart av regulering - brevmal

2.4 Adresselister

Adresser til aktuelle offentlige instanser og andre er gjengitt i vedlagte dokumenter:
Adresseliste offentlige instanser

Adresseliste organisasjoner

Adresseliste velforeninger

Adresseliste for grunneiere/ naboer fås ved henvendelse til kommunetorget:
postmottak@lillesand.kommune.no

2.5 Kunngjøring

Reguleringsarbeidet skal kunngjøres i avis med annonse basert på vedlagte mal.

Kunngjøring i avis (mal)

3. Fremdriftsavtale

Enhet for plan og miljø ønsker å inngå fremdriftsavtale for reguleringsplaner som utarbeides. Avtalen er ment å være en gjensidig forpliktende prosessavtale, og tilpasses den enkelte sak. 

Forslagsstiller bes foreslå tidspunkt for innsending av skisseforslag og innsending av komplett planmateriale. Enhet for plan og miljø vil fylle ut øvrige datoer i avtalen.

For reguleringsplaner med konsekvensutredning er prosessen mer omfattende enn for øvrige planer. Krav om konsekvensutredning avklares i forbindelse med oppstartsmøtet. Aktiviteter i planprosessen som kun er aktuelle for planer med konsekvensutredning er markert med rødt i vedlagt mal – og kan følgelig strykes i fremdriftsavtaler for reguleringsplaner uten konsekvensutredning.

Fremdriftsavtale 

4. Plandokumentenes form og innhold

4.1 Plankart

 •  Plankartet skal konstrueres i henhold til Miljøverndepartementets veiledere
 • Disse veilederne er basert på SOSI standarden
 • Vedlagt følger en beskrivelse av hva plankartet skal inneholde, og hvilke formater planen skal utarbeides i.
 • Det er et absolutt krav at digitale plankart leveres i henhold til nevnte standarder. Planen kan ikke fremmes politisk før dette kravet er oppfylt.

Fremstilling av plankart

Plan og kart etter plan- og bygningsloven
SOSI standard for plandata etter PBL

4.2 Reguleringsbestemmelser

Bruk samme kapittelinndeling/ struktur og om mulig samme formuleringer som i vedlagte mal for reguleringsbestemmelser. De bestemmelsene som ikke er aktuelle kan strykes.

Reguleringsbestemmelser - innhold

4.3 Planbeskrivelse

Bruk samme kapittelinndeling/ struktur i planbeskrivelsen. Malen er ikke uttømmende med hensyn til momenter som eventuelt må vurderes i planarbeidet. Tema som ikke anses som relevante kan utelates.

5. Sjekklister

5.1 Utomhusplan

Ved godkjenning av rammesøknad stilles det krav om godkjent utomhusplan for friområder og fellesområder. Denne skal utarbeides i tråd med vedlagte dokument. Ved oversendelse av reguleringsplan til 1.gangsbehandling skal det legges ved et utkast til utomhusplan som viser hovedstruktur for uteområdene i planen. Detaljeringsnivå avhenger av planens kompleksitet.

Sjekkliste - utomhusplan

5.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse skal fylles ut og følge reguleringsplanen. Dersom planen hjemler tiltak som medfører risiko for uønskede hendelser, må det i planbeskrivelsen, og eventuelt også i bestemmelsene, defineres tiltak som reduserer risikoen.

Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse

6. Vedtekter for Lillesand kommune

Se under forskrifter i høyremeny

7. Informasjon i kartverk og databaser

Naturbase

Nasjonal vegdatabank

Skreddata

Aktuelle søknadskjema for byggesak se:
Byggesak - søknadsskjemaer under Relaterte tjenester i høyremeny.

Annet

Eier:

Plan og bygg v/fagleder


Publisert
09.09.2010
Sist endret
05.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker