Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand

Beskrivelse

NÆRINGSFONDET

Søknader må være registrert minst 10 dager før møte for at søknaden skal bli behandlet på møtet.

Søknader sendes inn elektronisk på denne portalen       

Kriterier/vilkår

Vedtekter for regionalt næringsfond Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner

1. Bakgrunn og vilkår

Næringsfondet er opprettet gjennom fylkeskommunale og kommunale bevilgninger. Det er et virkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og bosetting i Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner, og kan nyttes til fellestiltak, bedrifter og nyetablerere.

1.1 Støtteformål

Næringsfondet skal brukes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til å videreutvikle eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til bedre muligheter for sysselsetting for kvinner prioriteres.

Det gis ikke støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver.

1.2 Støtteformer

Støtte gis som tilskudd. Midlene kan ikke nyttes til garantier eller til kommunal aksjetegning i private bedrifter.

1.3 Støttevilkår

Samlet offentlig støtte skal som hovedregel ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov. Ingen enkeltprosjekter kan innvilges mer enn kr 200 000 fra næringsfondet.

Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt kan lede til krav om tilbakebetaling av utbetalt tilskudd.

2. Bevilgende myndighet

Rådmennene eller personer disse gir fullmakt, forvalter fondets midler i henhold til vedtektene og føringer i årlig tildelingsbrev fra fylkeskommunen.

3. Saksbehandling

Bruk av fondets midler skjer ved flertallsbeslutning mellom representantene for de tre kommunene. I særlige tilfeller kan et mindretall kreve å få lagt saken frem for rådmennene til endelig beslutning.

I møter hvor beslutning om bruk av midler skjer, inviteres disse regionale aktører:
- Aust-Agder fylkeskommune
- Innovasjon Norge avd. Agder
- NAV Aust-Agder
- Fylkesmannens landbruksavdeling

Søknader sendes søkers hjemkommune, og saksforberedelsen skjer der.

Vertskommune er Iveland kommune, som forestår økonomi- og administrasjonsarbeidet knyttet til næringsfondet. Vertskommunen mottar en årlig kompensasjon på kr 30 000 fra næringsfondet.

Ved klage på vedtak i regionalt næringsfond tas saken opp til ny vurdering i beslutningsmyndigheten. Opprettholdes vedtaket sendes saken til klagenemnda for regionalt næringsfond. Ordførerne i Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner utgjør klagenemnda for regionalt næringsfond.

4. Plassering av midler

Fondets ledige midler plasseres på rentebærende konto i bank slik at midlene er disponible til en hver tid. Renter tilbakeføres næringsfondet.

5. Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap innarbeides i hver kommunes årsberetning og sendes fylkeskommunen som en årlig rapport. Regnskapet revideres av vertskommunens revisjonsselskap.

For mer informasjonen om fondet ta kontakt med:

Gunnar Sannæss
Tlf:  90 84 11 66
E-post: gunnar.sannaess@lillesand.kommune.no

Publisert
25.11.2010
Sist endret
20.06.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker