Psykiske helsetjenester

Beskrivelse

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet:

  • koordinering av tjenester, tiltaksplaner
  • miljøarbeid
  • grupper/kurs (f.eks. samtalegrupper og kurs i depresjonsmestring)
  • støttekontakt/treningskontakt
  • samtaler
  • aktiviteter
  • botilbud med døgnbemanning

Her finner du mer informasjon om oss som leverer tjenesten.

Målgruppe

Personer som har psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.

Kriterier/vilkår

Du må ha psykiske utfordringer eller rusproblematikk, og det vil være ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten. 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad skrives på søknadsskjema "Søknad om helse- og omsorgstjenester i Lillesand kommune”.

Skjemaet finner du ved å trykke på lenken over. Det kan også fås ved henvendelse til kommunetorget eller Enhet for tjenestetildeling.

Du kan også henvises via lege, psykolog DPS, poliklinikk, psykiatrisk akutt-team, NAV eller andre kommunale instanser.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Avdeling for psykisk helse har inntaksmøte hver onsdag.
Etter vurdering får søker tilbud om kartleggingstime der evt. videre oppfølging planlegges.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Annet

Opprettet: 13.12.2008 14:23:01
Oppdatert: 24.05.2012 09:42:41

Publisert
20.06.2010
Sist endret
28.01.2019