VA - anlegg - prosedyre for utbygging

Beskrivelse

Prosedyre for utbygging av vann- og avløpsanlegg til kommunal forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

 1. Utbygger av vann- og avløpsanlegg til kommunalt drift og vedlikehold har ansvaret for, og bærer utgiftene med, nødvendige tekniske planer i forbindelse med slik utbygging.
 2. For prosjektering av kommunalt vann- og avløpsanlegg vises det til egen prosedyre for godkjenning av tekniske planer for kommunalt anlegg. Alle tekniske planer skal forelegges kommunen for godkjenning minimum en måned før anleggsstart
 3. Utbygging av vann- og avløpsanlegg til kommunalt drift og vedlikehold skal være i henhold til godkjent reguleringsplan og øvrige godkjente tekniske planer. Dette gjelder også i forbindelse med provisoriske anlegg
 4. Utbygger er ansvarlig for å innhente nødvendig godkjenning fra andre instanser herunder gravetillatelser, skiltplaner og kabelpåvisning
 5. Endringer i forbindelse med utførelse skal søkes skriftlig til Lillesand kommune, VAR-enheten for godkjenning. Slik søknad skal sendes til kommunen minimum 7 dager før endringen planlegges utført. Søknaden skal ledsages av revidert tegning. Alle tegninger skal leveres i 2 eksemplarer og i full målestokk
 6. Utbygger er forpliktet til å stille ansvarlig godkjent faglig person som anleggsleder samt avholde byggemøter i hele anleggsperioden. Byggemøter avholdes normalt hver 14.dag. Representanter fra utbygger og kommunen med nødvendig beslutningsmyndighet skal delta på byggemøtene
 7. Kommunen skal ha rett til kontinuerlig kontroll med anleggsarbeidene som kontrollmyndighet. Slik kontroll skal ikke påføre kommunen noe økonomisk ansvar for de utførte arbeider. Utbygger forplikter seg til å følge de planer og beskrivelser kommunen har godkjent
 8. Kommunen skal kontaktes for kontroll før det fylles igjen rundt kummer
 9. Alle vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer og innretninger skal utføres av godkjent rørleggerforetak
 10. Ingen arbeider på kommunalt vann- og avløpsanlegg kan gjennomføres før kommunen har gitt skriftlig godkjenning om dette. Kommunen skal påvise egne ledninger og kummer, og anvise evt. nye tilknytningspunkter.
 11. Tiltak som innebærer behov for vannstenging skal på forhånd avklares med Lillesand kommune, VAR-enheten. Slik varsling skal skje så tidlig som mulig, og minimum 3 dager før stenging. Slik varsling gjelder alle tiltak som innebærer avbrudd i vannforsyningen herunder avbrudd i strømforsyningen. Alle tiltak som innebærer vannstenging skal på forhånd varsles til berørte abonnenter direkte og/eller gjennom media. Kommunen er behjelpelig med slik varsling.
 12. Tiltak som medfører behov for vannstenging skal om mulig utføres i tidsrommet kl.23:00 – 06:00. Avbrudd i hovedvannforsyning over 8 timer tillates ikke. I sommerperioden 15.06 – 15.08 tillates ikke avbrudd i hovedvannforsyning over 3 timer.
 13. Det er kun kommunalt personell som skal utføre stenging og åpning av kommunal vannforsyning
 14. All kontakt med Lillesand kommune, VAR-enheten innenfor normal arbeidstid skal skje til sentralbordet i kommunen: 37 26 15 00

Utenom normal arbeidstid skal all kontakt skje til:

Lillesand kommune, VA-vakt, tlf. 97691072 (døgnkontinuerlig vakt)

Enhver som skal utføre arbeider på eller i forbindelse med kommunalt vann- og avløpsanlegg plikter å gjøre seg kjent med kommunens vann- og avløpsreglement. 

Annet

Eier:

VAR-enheten v/ Ingvild Helland Wangen


Publisert
03.09.2010
Sist endret
31.08.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker