VA - planer - prosedyre for godkjenning

Beskrivelse

Prosedyre for godkjenning av tekniske planer for kommunalt vann- og avløpsanlegg 

1. For prosjektering av kommunalt vann- og avløpsanlegg kreves det at firma har nødvendige godkjenninger iht. plan- og bygningslovens godkjenningsregler, og at det benyttes kvalifisert personell med spesiell kompetanse innenfor fagområdet.

2. Prosjekterende plikter å gjøre seg kjent med, og følge VA-norm for kommunen og gjeldene standarder og lovverk.

Det henvises spesielt til:

3. Forslag til tekniske planer sendes til VAR-enheten for godkjenning. Tekniske planer skal sendes kommunen minimum en måned før evt. anbudskonkurranse eller utførelse. Dersom det er merknader til planene skal disse rettes opp, og nytt komplett tegningsgrunnlag oversendes kommunen. Dersom det er ønskelig kan det bes om et avklarende møte i planfasen.

 1. Tekniske planer kan oversendes digitalt på e-post, gjerne i PDF- format eller tilsvarende. Alle tegninger skal sendes i 2 eksemplarer, og i full målestokk. Korrespondanse kan også skje via post.
 2. Kontaktinformasjon:
  Telefon:
  Sentralbord Lillesand kommune 37 26 15 00
  (Spør etter enhetsleder for VAR eller prosjektingeniør)
  Postadresse:
  Lillesand kommune: P.b.23, 4791 Lillesand
  E-post: postmottak@lillesand.kommune.no

Det gjøres spesielt oppmerksom på:

 • For nye utbyggingsområder skal det foreligge utbyggingsavtale der det klart fremgår hvilke deler av ledningsanlegget som legges frem for kommunal overtakelse, og hvilke deler som blir private. For private ledningsanlegg kreves egen søknad og rørleggermelding.
 • Godkjenningen gjelder kun vann- og avløpsanlegget, og gir ikke tillatelse til iverksettelse av tiltak før det er innhentet tillatelse til tiltak fra plan- og miljøenheten i Lillesand kommune eller andre offentlige myndigheter.
 • Godkjenningen innebærer en prinsipiell godkjenning av planer og tekniske løsninger. Ansvarlig prosjekterende er likevel ansvarlig for riktig dimensjonering både hydraulisk og konstruktivt, og at ønsket funksjon ivaretas samt at anlegget kan gjennomføres etter godkjente planer.

Annet

Eier:

VAR-enheten v/ Ingvild Helland Wangen


Publisert
03.09.2010
Sist endret
19.03.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker