Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - søknad om fritak

Beskrivelse

Innvandrere kan søke kommunen om fritak fra plikt til opplæring i norsk og i samfunnskunnskap. Reglene for fritak gjelder for personer som omfattes av rett og/eller plikt til slik opplæring etter introduksjonsloven § 17 første til tredje ledd.

Her finner du mer informasjon.

Søknadsskjema finner du her.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknaden sendes til:

Lillesand kommune
v/ Enhet for voksenopplæring
Postboks 23
4791 Lillesand

Saksbehandling

Behandling av søknadene skjer fortløpende.

For å kunne behandle din søknad må Enhet for voksenopplæring ut fra følgende lovhjemmel bruke de personopplysninger som du oppgir i søknadsskjemaet: 
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) § 17.5

Se også Lillesand kommunes personvernerklæring.

 

Klagemulighet

Grunnlag for evt. avslag er at søkeren ikke oppfyller kravene i hehold til forskrift.

Søkerene kan klage på vedtak.

Klagefristen er 3 uker. (Mer informasjon om klageadgang finner du i vedtaket.)

Publisert
20.08.2018
Sist endret
20.08.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no