Nærskoleprinsippet

Beskrivelse

Rett til å gå på den skolen som ligger nærmest (Opplæringsloven §§ 8-1 8-2):

  • Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til.

  • Kommunen kan tillate skolebytte til en annen skole enn den eleven sokner til etter søknad fra foreldrene etter en særskilt vurdering.

  • Hvis hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i spesielle tilfeller flyttes til en annen skole enn den skolen eleven har rett til å gå på.

Hvilken skole som er nærmiljøskolen etter opplæringsloven, avgjøres etter samlet vurdering.

Vurderingen skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta hensyn til andre relevante forhold, for eksempel om søsken er plassert på den samme skolen, kapasiteten på skolene og om skoleveien er særlig farlig.

Klagemulighet:

Enkeltvedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Aust-Agder. Klagefristen er 3 uker.

Annet

Eier:

Sektor for skole og barnehage v/ Anette Sylta Sandberg


Publisert
06.07.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker