Miljøplan i jordbruket

Beskrivelse

Miljøplan i jordbruket er et hjelpemiddel til å beskrive og gjennomføre miljøtiltak på gården.  Du skal ikke sende planen inn til kommunen, men oppbevare den i ti år for revisjon og kontroll. Hvis miljøplanen din ved kontroll ikke oppfyller kravene til en slik plan, vil produksjonstilskuddet bli redusert.

Miljøplanen skal blant annet bidra til mer miljøvennlig jordbruksproduksjon og synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Den inngår som en del av Kvalitetssystem i landbruket (KSL), som dokumenterer hvordan matproduksjonen foregår.

Målgruppe

Alle foretak som mottar produksjonstilskudd, bortsett fra foretak som bare mottar tilskudd til honningproduksjon.

Kriterier/vilkår

Miljøplan trinn 1 består av sjekkliste, ev. med tiltaksplan, gjødslingsplan, sprøytejournal og kart. Hvis foretaket mangler miljøplan ved søknad om produksjonstilskudd, reduseres tilskuddet etter satser fastsatt i jordbruksavtalen. Søker du i tillegg støtte tll å gjennomføre spesielle miljøtiltak i jordbruket, skal du ha miljøplan trinn 2.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen kan hjelpe deg med å skaffe kart og generell informasjon om miljøplanarbeidet. Du kan også få opplysninger om miljøverdier og miljøutfordringer som gjelder i det aktuelle området.

Hvis miljøplanen ikke blir godkjent ved kontroll, vil kommunen gjøre et vedtak om dette.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Annet

Opprettet: 21.01.2009 13:59:40
Oppdatert: 10.07.2015 13:50:34

Publisert
02.10.2012
Sist endret
24.09.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker