Midlertidig skoleskyss ved skade eller sykdom. Opplæringsloven § 7-3

Beskrivelse

Lovhjemmel for skoleskyss:
§ 7-3. Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke

"Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og opplæringsstaden."

Midlertidig skoleskyss er gratis. 

Kriterier/vilkår

Krav til dokumentasjon:

Legeattest som bekrefter at eleven må ha midlertidig skoleskyss

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hva må elev/foresatt gjøre:

  • Henvendelser rettes til rektor ved den enkelte skole
  • Innhente legeattest og levere den på skolen.
  • Reisestrekning og hentetidspunkt må oppgis.

Hva gjør kommunen:

  • Skolen bestiller skyss hos drosjesentralen.
  • Sender legeattesten til Aust-Agder fylkeskommune, samferdselsseksjonen.
  • Rekvisisjonsskjema attesteres av skolen og leveres drosjen.

Saksbehandling

Ingen saksbehandlingstid.

Annet

Eier:

Sektor for skole og barnehage v/ Anette Sylta Sandberg


Publisert
22.06.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker