Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen

Beskrivelse

For å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan virke negativt inn på helsen, har visse typer virksomheter meldeplikt til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Meldingen bør inneholde en kortfattet oversikt over positive og negative miljøforhold som kan innvirke på helsen. 

Meldepliktige for virksomheter som kan innvirke på helsen
Disse har meldepliktTil hvem
Asylmottak Kommunalsjef for Sektor helse og kultur

Hospitser

Kommunelegen

Campingplasser og lignende

Kommunelegen

Undervisningslokaler og andre forsamlingslokaler

Undervisningssektor

Virksomheter som slipper ut avløpsvann

Enhet for vann, avløp og renovasjon

Virksomheter som har kjøletårn og lignende innretninger

Kommunelegen

Badeanlegg, inkludert boblebad, som er tilgjengelig for allmennheten

Kommunelegen

Frisør- og hudpleievirksomheter (inkl. tatovering)

Kommunelegen

Når du sender en melding, innebærer ikke det at kommunen fatter et vedtak. Men hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten. Kommunen vil utøve et faglig skjønn. Det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et pålegg. 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Annet

Opprettet: 22.11.2011 14:29:20
Oppdatert: 30.01.2012 11:57:33
Eier:

Kommunelegen


Publisert
01.01.2012
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker