Matavfallskvern - reglement

Beskrivelse

 • Tillatelse til å installere matavfallskvern gjelder kun Fossbekk og Okseviga rensedistrikt.
 • Innstallasjon av matavfallskvern innenfor andre rensedistrikt er ikke tillatt.
 • Det er ikke tillatt med matavfallskvern på hytter og boliger tilknyttet separate avløpsanlegg.

Annen informasjon

 • Installasjon av matavfallskvern skal meldes til både Lillesand kommune og LiBiR på eget meldings- og registreringsskjema.
 • Installasjon av kvern skal utføres av autorisert installatør (rørlegger og elektriker).
 • Det skal i tillegg inngås egen avtale mellom abonnenten og LiBiR om bruk av kvern. 

Regelverk for installasjon av matavfallskverner

FORSKRIFT OM RENOVASJON OG SLAM I LILLESAND KOMMUNE I LiBiR-OMRÅDET

Forskriften er vedtatt av Lillesand kommune den 06.12.2006 i medhold av: 

 • lov av 13.mars 1981 nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §26, §30, §33, §34, §37, §79, §83 og §85 og i
 • lov av 11.april 2003 nr.23 om endring i lov 13.mars 1981 nr.6 om vern mot forurensninger.
 • Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 15 A-4.

§13 Bruk av matavfallskverne (MAK)

Følgende regelverk gjelder for installasjon av matavfallskverner i Lillesand kommune:

 1. Tillatelse til å installere matavfallskvern gjelder kun Fossbekk og Okseviga rensedistrikt. Installasjon av matavfallskvern innenfor andre rensedistrikt er ikke tillatt. Det er ikke tillatt med matavfallskvern tilknyttet separate avløpsanlegg.
 2. Installasjon av matavfallskvern skal være en frivillig ordning for abonnenten. Det er ikke tillatt å benytte matavfallskvern til annet enn matavfall.
 3. Matavfallskvern kan ikke deles mellom to eller flere abonnenter.
 4. Alt våtorganisk avfall fra husholdning med avtale om MAK skal til enhver tid kvernes, og ikke blandes med det øvrige avfallet. Det anbefales at det etableres tilfredsstillende sorteringssystem på kjøkkenet. Det øvrige avfallet skal sorteres som henholdsvis papir/ papp/drikkekartonger/plast og restavfall.
 5. Installasjon av matavfallskvern skal meldes til både Lillesand kommune og LiBiR på eget meldings- og registreringsskjema. Installasjon av kvern skal utføres av autorisert installatør (rørlegger og elektriker). Det skal i tillegg inngås egen avtale mellom abonnenten og LiBiR om bruk av kvern.
 6. Det tillates ikke installasjon av matavfallskvern hos hytteabonnenter.
 7. Matavfallskvern skal være den enkelte abonnents eiendom, og inngår som en del av abonnentens stikkledning og sanitærutstyr. Innkjøp av kvern overlates til hver enkelt abonnent. Abonnenten har det hele og fulle ansvaret for matavfallskverna, og eventuelle skader/problemer kverna påfører innretninger, utstyr og stikkledning.
 8. Abonnenter som installerer matavfallskvern vil få et redusert renovasjonsgebyr. Abonnenten vil også bli pålagt et engangsgebyr for henting og destruksjon/ombruk av brun avfallsbeholder.
 9. Kommunen kan pålegge abonnenter som installerer matavfallskvern tiltak for å motvirke ulemper på eget og kommunalt avløpsnett, for eksempel fettutskiller. Feil eller mangler som tilsier driftsstans eller annet opphør av avfallsordningen skal meldes umiddelbart til LiBiR.
 10. Abonnenten forplikter seg til å skaffe seg nødvendig kunnskap om bruk og vedlikehold av matavfallskverner. Det bør foreligge egen drift- og vedlikeholdsintruks for bruk av
  matavfallskverna.
 11. De økonomiske konsekvensene i forbindelse med installasjon og bruk av matavfallskverner innarbeides i det årlige gebyrregulativet for avløp og renovasjon.
 12. Kommunen kan av kostnadsmessige og/eller forurensningsmessige hensyn la ordningen med matavfallskverner opphøre uten kostnadsmessige konsekvenser for kommunen.
 13. For øvrig gjelder:
  "Reglement for private avløp til offentlig kloakk, og for kloakkavløp som de ikke fører til offentlig kloakk", vedtatt av Lillesand kommunestyre 16.08.1963.

Annet

Eier:

VAR-enheten v/ Ingvild Helland Wangen


Publisert
03.09.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker