Lokal luftkvalitet - generell informasjon

Beskrivelse

Når det gjelder lokal luftkvalitet så skal kommunen ha oversikt over luftkvaliteten i kommunen og sørge for at det settes i gang tiltak dersom grenseverdier i forurensningsforskriften overskrides. 

I tillegg har kommunen ansvar for å informere innbyggerne om luftkvaliteten og ved helt spesielle tilfeller varsle dersom luftkvaliteten blir svært dårlig. I henhold til plan- og bygningsloven skal også kommunen unngå boligbygging i områder med fare for dårlig luftkvalitet.

For å oppfylle våre plikter har kommunen etablert en målestasjon på Holta. Denne måler innholdet av SO2 (svoveldioksid) i lufta hver time hele døgnet. Målingene fra stasjonen finner du på luftkvalitet.info.

Saint Gobain Ceramic Materials (SGCM) har etablert en egen målestasjon for PAH (se utfyllende informasjon). Det er imidlertid hverken mulig eller hensiktsmessig å publisere målinger av PAH «live» slik det blir gjort med SO2. Dette fordi målingene må sendes inn til analyse, og både forurensningsforskriften og luftkvalitetskriteriene opererer med tall for årsgjennomsnitt. Kommunen jobber imidlertid sammen med SGCM om hvordan vi best mulig kan publisere resultater fra målinger jevnlig.

Det er også nylig etablert en nasjonal varslingstjeneste for luftkvalitet på https://luftkvalitet.miljostatus.no/. Her publiseres varsler for svevestøv, NO2 og Ozon basert på beregninger (ikke målinger). 


Her finner du utfyllende informasjon fra kommunen.


Kontaktinformasjon for henvendelser til kommunen:
Denne tjenesten forvaltes av Birkenes kommune gjennom felles tekniske tjenester:

- Tlf.: 37 28 15 00.
- Epost: postmottak@birkenes.kommune.no 
- Postadresse: Birkenes kommune, Pb. 115, 4795 Birkeland. 


Nyttige lenker (se også i høyremenyen):

Publisert
10.04.2016
Sist endret
28.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker