Luftkvalitet og klageportal for lukt

Beskrivelse

Informasjon om luftkvalitet og klageportal for lukt

Periodevise høye konsentrasjoner av luftforurensning kan føre til helseproblemer for utsatte grupper. Det er derfor viktig at luftkvaliteten overvåkes. Som følge av forhøyede verdier av svoveldioksid (SO2), er kommunen som ansvarlig forurensningsmyndighet pålagt å måle luftkvaliteten.

Bestemmelsene i forurensningsforskriften angående kvalitetskrav til lokal luftkvalitet omfatter en rekke ulike måleparametere, som svevestøv, nitrogenoksider (NOx), svoveldioksid og polyaromatiske hydrokarboner (PAH). I all hovedsak stammer utslippene fra biltrafikk (svevestøv, NOx, PAH), oppvarming (svevestøv, PAH) og industri (svevestøv, PAH og SO2).

Før kommunen satte i gang målinger, foretok Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) en vurdering av aktuelle måleparametere, og konkluderte med at det kun var hensiktsmessig å måle på svoveldioksid (se bystyresak 79/12 og bystyresak 36/13).

Måleprogrammet ble startet januar 2014, og siden har det vært gjennomført døgnkontinuerlige målinger året rundt. Løpende måleverdier for Lillesand finner du på luftkvalitet.info

Målingene viser at luftkvaliteten i Lillesand generelt er god. Lokale værforhold som lufttrykk og vindretning avgjør i all hovedsak hvilke områder som blir påvirket av utslippene og i hvilken grad denne påvirkningen er til stede.

Konsentrasjonen av SO2 fra starten av måleprogrammet i januar 2014 og fram til 31. desember 2015 overskrider ikke kravene i forurensningsforskriften med tanke på grenseverdier for gjennomføring av avbøtende tiltak, men målingene fortsetter på ubestemt tid, da måleresultatene er av en slik karakter at videre målinger er påkrevd før videre avgjørelser kan tas.

Her finner du utfyllende informasjon fra kommunen.

Kontaktinformasjon ved henvendelser til kommunen:
(Fra 1. september 2015 forvaltes denne tjenesten av Birkenes kommune)

- Sentralbordet tlf. 37281500.
- Epost til postmottak@birkenes.kommune.no 
- Brev til Birkenes kommune, Pb. 115, 4795 Birkeland. 

  

 Logo Saint-Gobain

Her finner du informasjon som Saint Gobain CM har utarbeidet om sin virksomhet.

Klageportal

Lillesand kommune og Saint Gobain Ceramic Materials har samarbeidet om å opprette en klageportal hvor innbyggere kan sende inn klager på opplevd vond lukt som stammer fra Saint Gobain CM. Klagene sendes til og håndteres av Saint Gobain CM. En slik klagemulighet er et viktig tiltak både for bedriften og kommunen, og er ikke minst et bidrag til bedriftens egenkontrollsystem. Bedriften rapporterer til Miljødirektoratet i henhold til egne rutiner.

Her kan du melde inn opplevd vond lukt knyttet til utslipp fra Saint Gobain CM.

For henvendelser til Saint-Gobain CM som ikke omhandler lukt benytter du:

info.cas@saint-gobain.com brukes ved generelle henvendelser
naboklage@saint-gobain.com brukes for andre klager (ikke lukt)


Nyttige lenker (se også i høyremenyen):

Norsk Institutt for Luftforskning
Hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Publisert
10.04.2016
Sist endret
11.12.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker