Legging av sjøledning, kabler, moringer, brygger og undervann- sprengning

Beskrivelse

Tiltak i sjøen krever tillatelse etter Lov om havner og farvann. Kommunen sender søknaden på høring før søknaden behandles.

Høringsorganer:

  • Norsk Sjøfartsmuseum
  • Telenor
  • Høvåg og Lillesand fiskerlag
  • Agder Energi Nett AS
  • Havforskningsinstituttet.

Kvalitetsmål

Sikre at tiltak i sjøen ikke er til:

  • hinder for sjøverts ferdsel
  • skade og ulempe for fiskere og andre brukere av området
  • skade for marinarkeologiske kulturminner
  • skade for eksisterende installasjoner

I den grad det er mulig, skal eksisterende sjøledninger utnyttes slik at det totale antall sjøledninger begrenses.

Se også relatert tjenestebeskrivelse:

Rørleggermelding

 

Kriterier/vilkår

Ingen kan sette i verk legging av ledninger, kabler, moringer, bryggeanlegg, sprengningsarbeider mv. i sjøen uten tillatelse etter lov om havner og farvann.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Krav til dokumentasjon

Situasjonsplan på kart som viser ledningstrasé, omfang, dimensjoner og tilknyttningspunkter. Dokumentasjon skal følge søknad om ansvarsrett og eventuelt søknad om lokal godkjenning.

Vurdering

Kommunen gjør en forhåndsvurdering av om tiltaket er i konflikt med regulerte/planlagte områder for friluftsliv, naturtyper, vern, ankringsplasser, strandsonebestemmelser, eksisterende installasjoner.

Høring

Kommunen sender søknaden på høring eller gir beskjed til søker om at høring ikke kan anbefales.

Kommunen samordner høringsuttalelser og fatter vedtak og setter vilkår i saken.

Vedtak i saken med sendes søker med kopi til høringsorganer

Saksbehandling

8 uker (herav 4 uker høring til eksterne organer)

Annet

Eier:

Miljø og samferdsel v/Audun Andre Larsen


Publisert
15.10.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker