Legemiddelhåndtering i skolen

Beskrivelse

Skolen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et godt læringsmiljø der det enkelte barn får utvikle sine evner og talenter. Dette er skolens primæroppgave.

Det er primært hjemmets oppgave å sørge for at barnets helsetilstand blir ivaretatt.

Det er skoleeiers ansvar å se til at ”virksomheten oppfordrer foresatte til elever om å opplyse om forhold ved barnets helse som de ønsker at personalet skal ta særskilt hensyn til”

Når barnets helsetilstand krever medisinering i skoletiden, skal følgende prosedyre følges:

  1. Hjemmet har det formelle ansvaret for medisineringen.
  2. Det inngås en skriftlig avtale med hjemmet på utarbeidet skjema til dette formål.
  3. Dersom det skjer endring i medisineringen, er det hjemmets ansvar å informere skolen om dette.
  4. Hjemmet har ansvar for at skolen til enhver til har tilstekkelig med medisin.
  5. Hjemmet, evt. i samarbeid med legen har ansvar for å informere personalet om barnets helsetilstand om det som anses nødvendig for å hjelpe barnet på skolen.
  6. Medisin som oppbevares på skolen, skal oppbevares i låst skap.
  7. Rektor skal ha oversikt over hvem som har nøkkel til skapet.
  8. Skolen har et ansvar for å koordinere samarbeidet med skolehelsetjenesten der dette er nødvendig og hensiktsmessig.
  9. Reglene for skolen gjelder også for skolefritidsordningen (SFO).

Dersom helsetilstanden hos en elev krever opplæring av skolens personale, skal hjemmet se til at dette skjer. Opplæringen kan skje i samarbeid med skolehelsetjenesten eller fastlegen.

Observasjon

Dersom det er spesielle ting personalet skal følge med på i forhold til elevens medisiner eller sykdom, må foreldrene gi informasjon om dette.

Levering av medisiner til skolen

Faste medisiner

Medisiner som leveres til skolen, skal ligge i dosett (doseringseske) for en dag eller en uke. Foreldre/foresatte merker dosetten tydelig med elevens navn, samt innhold. Det er foreldrenes ansvar at dosetten inneholder riktige legemidler.

Dersom eleven tar medisinene selv, bør foreldrene ikke sende med mer enn til en dags behov (i merket dosett).

Behovsmedisin

Medisin som ikke tas til faste tider, men kun ved behov, skal leveres i originalpakning, merket med navn, bruksmåte og dosering. Det skal ikke leveres mer medisiner enn til ca. 2 ukers forbruk.

Akuttmedisinering

Dersom barnet har sykdom som kan kreve akutt behandling på skolen/SFO (for eksempel ved astmaanfall, diabetes, allergiske anfall, epilepsi), skal det finnes en instruks for akuttmedisinering. Denne skal være signert av behandlende lege.

Foreldre har ansvar for at en slik instruks blir levert til skolen, og at den blir oppdatert ved eventuelle endringer i barnets tilstand.

Den som gir medisinen ved akutte tilfelle, skal følge instruksen og kontakte foreldrene omgående.

Dersom det skjer feil

Dersom det skjer feil ved medisinering av eleven, vil foreldre/foresatte bli kontaktet. Alt etter alvorlighetsgrad vil også lege bli kontaktet.


Lillesand kommune håper på at denne informasjon bidrar til gode rutiner og et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen.

Har dere spørsmål ta gjerne kontakt med helsesøster eller rektor/kontaktlærer ved din skole.  

Publisert
22.06.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker