Kommunal bolig - søknad om leie

Beskrivelse

Bolig er et privat ansvar, og den enkelte må selv ta ansvar for eget boforhold. Du har imidlertid rett til bistand fra kommunen dersom du ikke klarer dette. Kommunale boliger er beregnet for personer som av ulike årsaker ikke selv kan ivareta sine interesser på det private boligmarkedet.

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig.

Lillesand kommune disponerer et begrenset antall boliger. Disse er omsorgsboliger, tilrettelagte boliger og ordinære boliger. Det forventes at den som søker har prøvd alle muligheter for å skaffe seg en bolig på det private boligmarkedet. Du har ikke krav på kommunal bolig dersom du mottar kommunale tjenester, og det er ikke et krav at du mottar slike tjenester for å kunne få leie en kommunal bolig. Det følger ingen tjenester med boligene, disse må det søkes om separat. 

Målgruppe

Hvem kan søke om kommunal bolig?

For å kunne søke bolig må minst en av beskrivelsene passe til din situasjon:

  • Du bor svært dårlig, boligen er uegnet, du har ikke eller vil snart miste bolig
  • Du kan ikke ivareta ditt boligbehov på det private markedet fordi du er i en sosial særlig vanskelig situasjon, eller du har en helsemessig særlig vanskelig tilstand
  • Du kan dokumentere at du har benyttet alle muligheter for å løse ditt boligbehov på det private markedet

Som hovedregel må søkere ha vært registrert i folkeregisteret i Lillesand kommune i minst 2 år. Opplysningene som gis fra lege, sykehus, helse- og sosialtjenesten eller andre, må dokumenteres skriftlig. Du må kunne dokumentere eller redegjøre for oppsigelse av nåværende leieforhold. Dette må vedlegges søknaden.

Dersom du har husleierestanse/uoppgjorte regninger fra tidligere kommunale leieforhold, må restansen være oppgjort eller tilfredsstillende nedbetalingsplan være avklart, før du kan få nytt tilbud om bolig/leiekontrakt.

Kriterier/vilkår

I Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-1 heter det at "Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester". Videre fremgår det av §3-7 at "Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det pga alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.", men du har ikke derved rett til å kreve bolig fra kommunen. Lillesand kommune ønsker imidlertid å tilby innbyggere denne tjenesten, og bystyret har derfor vedtatt retningslinjer for tildeling av kommunale boliger (se over). Ut over dette forpliktes NAV i følge § 27 å finne midlertidig husvære til den som har et akutt boligbehov i en nødssituasjon.

Leietid - kommunale boliger

Leietiden i en kommunal bolig er som grunnregel beregnet til 3 år. Det forventes at du selv finner permanent bolig i løpet av eller etter endt leietid. Ved tildeling av boliger med spesielle hensyn til alder og/eller helsemessig tilstand, vil leietiden kunne utvides. Dersom behovet for kommunal bolig fortsatt er til stede når leiekontrakten utløper, må du søke på nytt.

Økonomiske støtteordninger

Rådgivere hos NAV er behjelpelige med å vurdere muligheten for å skaffe bolig på det private boligmarked. De hjelper deg med vurdering av kjøp eller leie ved hjelp av Husbankens låne- og tilskuddsordninger, disse kan du lese mer om på www.husbanken.no. Her kan du og lese om bostøtteordning for personer med lav inntekt og høy husleie. Boligtjenesten vurderer mulighetene dine for støtteordningene ved behandling av søknad om kommunal bolig, ut fra vedlagt dokumentasjon på økonomi.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknadsskjema for kommunal bolig

Veiledning for utfylling av søknadsskjema

Bruk samme skjema dersom du skal søke om bytte av bolig eller forlenget botid der du nå bor. For at søknaden din skal bli behandlet så raskt som mulig er det viktig at du fyller ut skjemaet nøye og legger ved nødvendig dokumentasjon. For hjelp til utfylling kan du kontakte boligtjenesten (ved Avdeling for tjenestekontor), NAV eller Kommunetorget.

Trenger du annen type hjelp må du søke om dette på eget skjema – se tjenestebeskrivelser for hjemmehjelp, hjemmesykepleie, matombringing og/eller trygghetsalarm. Her finner du mer informasjon.

 

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Tildelingen

- Tildelingen skjer ut fra drøfting i et tverrfaglig tildelingsteam. Boligkoordinator fatter vedtak og tildeler ut i fra vedtatte retningslinjer, sett i sammenheng med en helhetlig faglig vurdering. Det er ikke nummererte ventelister da tildeling hele tiden skjer ut fra størst behov hos søker.

- Så langt det er mulig tas det hensyn til ønske om bosted. Dersom du takker nei til et tilbud uten helsemessige eller vektige sosiale grunner, strykes du av ventelisten.

- Enhet for bygg og eiendomsforvaltning i Lillesand kommune forvalter boligene og skriver kontrakt etter tildeling.

- Størrelsen på tildelt bolig avhenger av antall husstandsmedlemmer.  Man kan ikke regne med eget rom til hvert av husstandens medlemmer.

- Bytte av bolig foretas som regel ikke. Ved et eventuelt endret behov må du søke på nytt.

- Endrede familieforhold som giftemål, samboerskap/skilsmisse eller dødsfall må oppgis til boligtjenesten. Behovet for kommunal bolig vil da bli vurdert på nytt.

- Husdyr er vanligvis ikke tillatt i kommunale boliger. Det kan søkes om dispensasjon. Søknad sendes boligtjenesten.

Klagemulighet

Avslag på søknad om kommunal bolig kan påklages til Lillesand kommunes egen klagenemnd (jfr forvaltningsloven § 28). Avdeling for tjenestekontor vil kunne gi veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet søknaden, i dette tilfellet boligtjenesten.

Klagefrist er tre uker etter at du har mottatt avslaget. Forklar årsaken til klagen og hvilke grunner du har til at vedtaket bør omgjøres.

Annet

Opprettet: 21.11.2011 16:10:48
Oppdatert: 20.04.2012 15:27:47
Eier:

Sektor for helse og kultur ved Hilde T. Enoksen


Publisert
01.01.2012
Sist endret
16.03.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Beslektede tjenester