Byggesak - veileder for klager

Beskrivelse

Veiledning til deg som ønsker å klage på et vedtak:
Vurder først om du har juridisk klagerett i forhold til forvaltningsloven.

Når kan jeg klage på et vedtak?
Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven § 1-9 og matrikkelloven § 46 kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt meldingen om vedtaket regnes å ha kommet fram til deg. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes til kommunen. Det kan ikke klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan eller ved dispensasjon.  

Forvaltningslovens kapittel VI. Om klage og omgjøring.

 1. Skriv kort og rett fram.
 2. Angi hvilket vedtak som det klages over.
 3. Skriv hvorfor du har klagerett.
 4. Vær tydelig og konkret om hva det klages over og beskriv de endringer som ønskes i vedtaket
 5. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.
 6. Klagen må inneholde alle opplysninger som har betydning for vurderingen av klagen.
 7. Klagen må være undertegnet
 8. Ta kontakt med saksbehandler eller kommunetorget om du har spørsmål eller behov for veiledning.

Videre saksbehandling:

 • Etter at klagen er mottatt vil saksbehandler behandle klagen administrativt.
 • Klagen blir deretter sendt til Planutvalget med en innstilling til vedtak.
 • Planutvalget vedtar om klagen skal tas til følge.
 • Vedtaket fra Planutvalget sendes deretter til fylkesmannen for stadfesting eller omgjøring.
 • Ankeinstans for regionale myndigheters vedtak er Sivilombudsmannen.

Kan tiltaket igangsettes selv om det er innsendt klage?
Selv om det er innsendt klage, kan omsøkt tiltak vanligvis igangsettes. Dersom du mener at tiltaket må vente til klagen er avgjort, kan du i klagen be om "oppsettende virkning" av vedtaket. Kommunen bestemmer om oppsettende virkning skal gis. 

Kan jeg få dekket kostnader ved klage?
Vurderer du å klage, kan du søke om å få dekket utgifter til advokatbistand etter reglene for fritt rettsråd. For fritt rettsråd gjelder inntekts- og formuegrenser. Fritt rettsråd gis av praktiserende advokater som også kan orientere om ordningen. 

Fører klagen frem, kan du kreve at nødvendige omkostninger ved klagen blir dekket etter bestemmelsene i forvaltningslovens § 36. Også ellers kan det kreves dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å ivareta dine interesser i klagesaken, dersom det finnes rimelig. 

Har jeg rett til å se sakens dokumenter og kreve veiledning?
Med de begrensinger som følger av forvaltningslovens §§ 18 og 19 har du rett til å se dokumentene i din sak. Lillesand kommune har egen innsynsløsning på web der saker kan søkes fram. 

Du kan henvende deg til kommunen og kan få nærmere veiledning om klagerett samt saksbehandlingsregler og andre regler av konkret betydning for dine rettigheter og plikter innenfor vårt saksområde. 

Annet

Eier:

Plan og bygg v/fagleder


Publisert
08.10.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker