Hygienesertifikat for skip (tidligere «rottesertifikat») - informasjon

Beskrivelse

Forespørsler om hygienesertifikat kommer som regel fra skipsagent, rederi eller skipsfører.  Det at skip mangler hygienesertifikat eller har sertifikat som snart utløper, er vanligvis grunnen til forespørselen.

Kommunen har ansvar for tilsyn med skadedyrbekjempelse (eks. rottesanering i kommunale avløp). Lillesand kommune er imidlertid ikke godkjent utsteder av sertifikat for hygienekontroll på skip.

”Rottesertifikatene” ble i 2007 erstattet av nye sertifikater for hygienekontroll på skip. Fram til 2016 godkjente Folkehelseinstituttet hvilke kommuner/ havner som kunne utføre hygienekontroll på skip. Fra 1.1.2016 overtok Helsedirektoratet ansvaret for å godkjenne kommuner som kan utstede hygienesertifikater for skip i henhold til IHR-forskriften §§ 21-22 Hygienesertifikater for skip ("Ship Sanitation Certificates" – SSC).

Følgende sertifikater utstedes: 

  • Sertifikat for hygienekontroll på skip (ship sanitation control certificate).
  • Sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip (ship sanitation control exemption certificate).
  • Forlengelse av sertifikater for dispensasjon fra hygienekontroll på skip for et tidsrom av én måned inntil skipet anløper den havnen hvor sertifikatet kan utstedes.

Sertifikatene er gyldige i seks måneder, men kan forlenges med én måned.

Det nye internasjonale regelverket fra 1.1.2016 er omfattende med krav til kompetanse på skadedyr og generell- og næringsmiddelhygienekontroll; ikke bare "rottekontroll" som tidligere. Sertifikatutsteder må gjennomgå kurs. I tillegg kan tilsynet angå arbeidsmiljøet på skipet.

Av ressursmessige hensyn og siden det dreier seg om meget få anløp hvor "sertifisering" etterspørres, har ikke Lillesand kommune valgt å etablere et slikt "tilbud".

Er kommunen ikke godkjent for oppgaven, skal den som anmoder om bistand til sertifisering henvises til nærmeste godkjente havn og sertifikatutsteder for avtale om befaring og utstedelse av sertifikat. I praksis vil det som regel bety at skipet må forhandle og gjøre avtale med hygieneinspektør som kan komme til skipet for å utføre kontrollen.

WHOs nettsider over godkjente havner i Norge

Det vises også til Helsedirektoratets hjemmesider.

Publisert
22.05.2018
Sist endret
22.05.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker