Forliksråd

Beskrivelse

Forliksrådet benyttes for å løse tvister i mange saker. Det kan for eksempel dreie seg om kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister eller tvister i forretningsforhold. Først må du varsle den du ønsker å gå til sak mot skriftlig. Deretter må du inngi en forliksklage til forliksrådet - vanligvis i den kommunen der klagemotparten bor. Du trenger ikke å bruke advokat. Forliksrådet skal alltid forsøke mekling mellom partene, og kan også i mange tilfeller avsi dom. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning. Det vil blant annet innebære at en avgjørelse i forliksrådet blir stående dersom den ikke bringes inn for tingretten, og at den kan tvangsfullbyrdes via namsmannen.

Det er et forliksråd i hver kommune. Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Medlemmene velges av kommunen for fire år om gangen.

Som prosessfullmektig under møte i forliksrådet kan partene bl.a bruke en møtefullmektig.

Hendvendelser til Forliksråd og møtefullmektiger rettes til:

Lillesand lensmannskontor Tlf.: 37 26 86 60

Ut 2017 er disse oppnevnt som møtefullmektiger i Lillesand kommune:

  1. Brit Lauvrak Andersen
  2. Magne Haugen
  3. Karin Stendal

Målgruppe

Personer eller firma som har et krav mot en annen person eller firma.

Kriterier/vilkår

Gebyr må være betalt før saken behandles.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen har tilsyn med forliksrådene.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er en fordel at forliksklage blir levert skriftlig, men du har også adgang til å framsette klagen muntlig ved personlig frammøte. I forliksklagen må du kort angi hva du krever og hva som er grunnlaget for dette. Du må dessuten oppgi utførlig navn og adresse til den innklagede.

Vedlegg

Viktig dokumentasjon, slik som faktura, betalingsavtale o.l.

Klagemulighet

Dommer i forliksrådet kan innen én måned ankes til tingretten. Det er begrenset ankemulighet for rettsforlik.

Annet

Opprettet: 11.08.2009 13:05:29
Oppdatert: 20.04.2012 14:00:28

Publisert
20.06.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker

Beslektede tjenester