Byggeskikkprisen - forslag til kandidater

Beskrivelse

Lillesand kommunes byggeskikkpris ble opprettet i 2004.

Formålet med prisen er å medvirke til økt forståelse for verdien av god byggeskikk, både ved nybygg og ved istandsetting eller endringer av eksisterende bebyggelse.

Prisen tildeles bygninger/anlegg som på en god måte følger opp gjeldende planer og retningslinjer.


Annen informasjon
Byggeskikkprisen skal som hovedregel deles ut årlig. Ordfører deler ut prisen ved en passende anledning, f eks samtidig med utdeling av kulturprisen.

Utlysing og frist for forslag kunngjøres i lokalpressen.

Forslag til kandidater sendes:

Lillesand kommune
Postboks 23
4791 Lillesand

E-post: postmottak@lillesand.kommune.no

 

Retningslinjer byggeskikkpris

1. Lillesand kommunes byggeskikkpris ble opprettet 2004.

2. Formålet med prisen er å medvirke til økt forståelse for verdien av god byggeskikk, både ved nybygg og ved istandsetting eller endringer av eksisterende bebyggelse. Prisen tildeles bygninger/anlegg som på en god måte følger opp gjeldende planer og retningslinjer, og som i tillegg oppfyller følgende kriterier:

2.1. Pris for nybygg kan tildeles for:

  • Nybygg som er godt tilpasset omgivende bygningsmiljø og/eller natur- og kulturlandskap.
  • Tilbygg/ombygging som er godt tilpasset eksisterende bygning/bebyggelse.
  • Arkitektonisk særpreg, nyskapende formspråk/materialbruk på nye hus og tilbygg og anlegg.

2.2. Pris for bevaring/istandsetting av eksisterende bebyggelse kan tildeles den som på en god måte har tatt vare på eldre bygninger og bygningsmiljø, sett i forhold til sted og omgivelser.

2.3. Prisen kan tildeles utendørsanlegg som plasser, parker og hager som på en god måte hever kvaliteten på uteområdet og harmonerer med omgivelsene.

3. Byggeskikkprisen tildeles byggherre/byggeier. Prisen kan også tildeles arkitekt/byggmester .

4. Byggeskikkprisen består av et kunstverk; maleri, grafikk eller lignende; fortrinnsvis av en lokal kunstner.

5. Juryen for byggeskikkprisen består av 6 representanter:

  • to representanter oppnevnt av Formannskapet, hvorav den ene er juryleder og den andre er arkitekt
  • en representant oppnevnt av Lillesand kulturforum
  • en representant for Husbankens regionkontor
  • en representant for fylkeskommunens kulturvernavdeling
  • en representant for kommunens fagadministrasjon for plan- og byggesaker


Kulturadministrasjonen har sekretærfunksjonen.
Juryens funksjonstid følger kommunevalgperioden.

6. Byggeskikkprisen skal som hovedregel deles ut annet hvert år. Utlysing og frist for forslag kunngjøres i lokalpressen. Ordfører deler ut prisen ved en passende anledning. f eks samtidig med utdeling av kulturprisen. Dersom juryen enkelte år mener at det ikke foreligger kvalifiserte kandidater, deles prisen ikke ut.

 

Annet

Eier:

Enhet for Kultur og bibliotek


Publisert
23.08.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker