Barnehageplass - redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Beskrivelse

Informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

  1. Redusert foreldrebetaling for 0-2åringer for familier med inntekt under 533 500
  2. Gratis kjernetid 20 t/u for 3, 4 og 5åringer for familier med inntekt under 533 500

Utdyping av punktene:

  1. Det er mulighet for å søke redusert foreldrebetaling om husholdningen har samlet skattbar inntekt under 533 500 kr. Det vil etter søknad gis redusert foreldrebetaling slik at ingen betaler mer enn 6 % av husholdningens samlede skattbare inntekt.
  2. Det er mulig å søke om gratis kjernetid 20 t/u for 3, 4 og 5-åringer med barnehageplass hvor husholdningens inntekt er lavere enn 533 500 kr. For 2018 gjelder dette barn født i 2013 – 2015.  

For begge punktene over gjelder følgende:

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Om samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn.

Reglene for søskenmoderasjon og kostpenger er ikke endret, det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 prosent søskenmoderasjon for barn nummer tre. Betaling for mat kommer i tillegg til oppholdsbetalingen.

Søknad
Foresatte må selv søke reduksjon på fastlagt skjema vedlagt dokumentasjon som er selvangivelse for 2017. Søknad vedlagt dokumentasjon sendes til Lillesand kommune, postboks 23, 4791 Lillesand eller leveres direkte i kommunetorget på rådhuset, innen 1. august. Søknaden må være fullstendig med påkrevet dokumentasjon før den behandles, elles vil den returneres.

Begge ordningene kan søkes om barnet har plass i kommunal eller privat barnehage. Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller samlivsbrudd.

Hvis du har plass i barnehage i Lillesand men bor i annen kommune, skal du søke til kommunen der du og barnet bor/ er registrert i folkeregisteret.

Det må søkes for hvert barnehageår. Moderasjonen vil gjelde fra og med den første hele måneden etter søknadstidspunkt. Vedtak om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid vil gjelde ut barnehageåret.

Her finner du søknadsskjemaet.

Hvilke inntekter skal regnes med?
All skattepliktig person- og kapitalinntekt for husholdningen skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt på selvangivelsen. Selvangivelse, evt. dokumentasjon for inntekt som ikke framkommer av selvangivelsen, må vedlegges.
 
Hvis det ikke foreligger selvangivelse for 2017, må det leveres annen dokumentasjon som inkluderer informasjon om samlede inntekter tilsvarende årsoppgaver fra bank, arbeidsgiver/NAV ol. Unntaksvis kan det leveres lønnsslipp som tegner det riktige bilde av årsinntekten, sammen med årsoppgave over kapitalinntekter.  Inntektsberegningen kan bli etterprøvd.

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:

Rådgiver barnehage: Lene Egeberg lenege@lillesand.kommune.no

Rådgiver barnehage/skole: Grete  Mortensen Attwood gremor@lillesand.kommune.no

 

Søknad vedlagt dokumentasjon sendes til:

Lillesand kommune, Postboks 23, 4791 Lillesand

Søknaden må være fullstendig med påkrevet dokumentasjon før den behandles, ellers vil den returneres.

Annet

Eier:

Rådgiver barnehage


Publisert
09.08.2011
Sist endret
08.09.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no