Barnehageplass - redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - Lillesand kommune

Barnehageplass - redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Beskrivelse

I henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager:

1. Redusert foreldrebetaling etter søknad, for familier med inntekt under kr. 500.500.- (vedtatt i statsråd).

2. Gratis kjernetid 20 t/u for 3-, 4- og 5-åringer etter søknad, for familier med inntekt under kr. 450.000 (vedtatt i statsråd). Dette gjelder det barnehageåret som starter i august det året barnet fyller 3, 4 eller 5 år.  

For begge punktene over gjelder følgende:

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Om samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn.

Reglene for søskenmoderasjon og kostpenger er ikke endret, det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 % søskenmoderasjon for barn nummer tre. Betaling for mat kommer i tillegg til oppholdsbetalingen.

Søknad
Foresatte må selv søke reduksjon på eget skjema vedlagt dokumentasjon som er selvangivelse. Begge ordningene kan søkes om barnet har plass i kommunal eller privat barnehage.

Her finner du søknadsskjemaet.

Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller samlivsbrudd.

Hvis du har plass i barnehage i Lillesand, men bor i annen kommune, skal du søke til kommunen der du og barnet bor/ er registrert i folkeregisteret.

Det må søkes for hvert barnehageår. Moderasjonen vil gjelde fra og med den første hele måneden etter søknadstidspunkt. Vedtak om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer vil gjelde ut barnehageåret.

Om det er søkt redusert foreldrebetaling tidligere i 2016 med vedlagt inntektsdokumentasjon, trengs det ikke legges ved dokumentasjon på søknad om gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer, men nytt skjema må sendes inn.

Hvilke inntekter skal regnes med?
All skattepliktig person- og kapitalinntekt for husholdningen skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt på selvangivelsen. Selvangivelse, evt. dokumentasjon for inntekt som ikke framkommer av selvangivelsen, må vedlegges. 

Hvis det ikke foreligger selvangivelse, må det leveres annen dokumentasjon som inkluderer informasjon om samlede inntekter tilsvarende årsoppgaver fra bank, arbeidsgiver/ NAV ol. Unntaksvis kan det leveres lønnsslipp som tegner det riktige bilde av årsinntekten, sammen med årsoppgave over kapitalinntekter. Inntektsberegningen kan bli etterprøvd.

Søknad vedlagt dokumentasjon sendes til:
Lillesand kommune, Postboks 23, 4791 Lillesand

Søknaden må være fullstendig med påkrevet dokumentasjon før den behandles, ellers vil den returneres.

Ved spørsmål:
Kontakt rådgiver barnehage Ole-Morten G Mouridsen/ olemou@lillesand.kommune.no eller 41241752

Annet

Eier:

Rådgiver barnehage


Publisert
09.08.2011
Sist endret
06.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no