Barn i lavinntektsfamilier - tverrsektoriell arbeidsgruppe

Beskrivelse

Arbeidsgruppen består av representanter fra Enhet for kultur, Enhet for psykisk helse og rus, Enhet for tverrfaglig helse, barneverntjenesten, flyktningtjenesten, Avdeling for sosiale tjenester NAV, Frivilligsentralen,  SLT-koordinator, rådgiver for skole og barnehage, og rådgiver for sektor helse og kultur.  

Lillesand kommune legger stor vekt på god kommunikasjon på tvers av kommunens tjenester. For å sikre god informasjonsflyt vil arbeidsgruppen sørge for at alle enheter får tilstrekkelig med informasjon om alle nåværende tiltak for målgruppen, både i kommunal og frivillig regi.
Arbeidsgruppen ønsker innspill dersom det er behov for endring av tiltak eller igangsetting av flere tiltak, slik at barn i lavinntektsfamilier skal bli inkludert i ferie- og fritidsaktiviteter på best mulig måte.

Kontaktperson og leder koordineringsarbeidet mot målgruppen, og frivilligelag og organisasjoners samarbeid med arbeidsgruppen:

Rådgiver Lovise Kjøstvedt, Sektor helse og kultur

Publisert
17.01.2019
Sist endret
17.01.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker