PP-tjenesten - informasjon og skjema

Beskrivelse

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, videregående skoler og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet

 • tidligere eller utsatt skolestart
 • fritak fra opplæringsplikten
 • tegnspråkopplæring
 • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
 • søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
 • søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående (1 tr.)

PPT samarbeider med hjem, barnehage/skole, helse- og sosialtjeneste for å legge forholdene best mulig til rette for barn, unge og voksne med spesielle behov.

PPT medvirker til, gjennom forebyggende arbeid, at barn og unge får gode oppvekstvilkår og at de får et helhetlig og koordinert hjelpetilbud.

Der det er nødvendig samarbeider PPT med 2. linjetjenesten (fylkeskommunale tjenester samt statlige tjenester som f.eks. sykehus) og 3. linjetjenesten (statlige tjenester, f.eks. kompetansesentre).

PPT gir råd og veiledning om barn, unge og voksne som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring.

Eksempler på utfordringer er:

 • språk- og talevansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • nonverbale lærevansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker

PPT kan bidra til å forbedre barnet/den unges situasjon:

 • Avklare barnets behov
 • Bistå med søknad om hjelpemidler og viderehenvisninger
 • Råd om tiltak i barnehagen, på skolen, i hjemmet eller ved PPT
 • Bistå ved overgang til videregående skole
 • Delta i samarbeid med barnehage, skole/SFO, sosial- og helsetjenesten og andre som har tilknytning til barnet
 • Barnehageloven og opplæringsloven presiserer at alle barn, unge og voksne har rett til opplærings- og utviklingsmuligheter i samsvar med egne forutsetninger.

Målgruppe

Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Kriterier/vilkår

Du har ikke eller kan ikke få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med henvisningen.

Vedlegg

Skjema for henvisning av barn under skolepliktig alder til PP-tjenesten

Skjema for rehenvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Skjema for henvisning av elever og voksne til PP-tjenesten

For information about The Educational and Psychological Counselling Service (PPT) in English or other languages see this website:

Kontaktinformasjon:

Postadresse: PP-tjenesten, Postboks 23, 4791 Lillesand
Telefon: 37261500
Besøksadresse: Rådhuset (1. etg. inngang Kommunetorget), Østregate 2, 4790 Lillesand.

Søknadsfrist

Henvisninger behandles fortløpende.

Saksbehandling

Forespørsler om henvisning behandles fortløpende.

Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.

Annet

Opprettet: 06.10.2004 13:04:05
Oppdatert: 13.05.2014 16:04:32

Publisert
14.04.2015
Sist endret
03.08.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker