Tekniske hjelpemidler - utlån

Beskrivelse

Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Kriterier/vilkår

Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Pris

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Samarbeidspartnere

Nav Hjelpemiddelsentral i fylket

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  • Søknadsskjema ved varig behov finner du på NAV sine sider 
    NAV Hjelpemiddelsentral
    Skjema kan også fås ved henvendelse i kommunetorget eller ved Lillesand bo- og aktivitetssenter.

Kontaktpersoner:
(gjelder tekniske hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentralen)

  • Geir Føreid - servicemann vedrørende tekniske hjelpemidler
  • Merete Eidesund - synskontakt (for henvendelse om synshjelpemidler)
  • Elin Håkedal - hørselskontakt (for henvendelse om hørselshjelpemidler)
  • Grete Aune - for henvendelser vedr. øvrige hjelpemidler, boligsaker og bilsaker for funksjonshemmede
  • Terje Elseth - byggteknisk kontakt ved henvendelser om tilrettelegging av boliger for funksjonshemmede

Saksbehandling

Kommunen / Nav Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

Klagemulighet

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Annet

Opprettet: 01.12.2015 14:38:33
Oppdatert: 02.08.2017 14:16:13

Publisert
01.01.2012
Sist endret
08.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker

Beslektede tjenester