Hjemmehjelp

Beskrivelse

Du som bruker skal kunne bo lengst mulig i eget hjem, forebygge institusjonsinnleggelse og eventuelt trenes opp til å kunne gjøre renhold selv ved midlertidig å få hjelp.

Omsorgstjenesten i Lillesand kommune kan etter søknad tildele hjemmehjelp (praktisk bistand) til deg som har behov for hjelp i hjemmet.

Målgruppe

- Hjemmehjelp gis etter søknad til den som på grunn av sykdom eller funksjonshemming har nedsatt evne til praktiske gjøremål i hjemmet.

- Hjelpen tildeles for kortere eller lengre perioder. Søkeren må selv ønske hjelpen.

Kriterier/vilkår

- Langvarig eller midlertidig svikt i egen omsorg.

- Hvis du fysisk eller psykisk er ute av stand til å utføre daglige gjøremål i hjemmet.

Pris

Hvis hjemmehjelper skal bistå deg med personlig stell (toalettbesøk, å stå opp, av- og påkledning osv), skal tjenesten være gratis.

Informasjon om pris finner du her!

 • Vi velger timepris istedenfor abonnement hvis det blir rimeligere for brukeren.
 • Husstandens (eks. ektefelle, samboer, barn over 18 år) samlede netto inntekt før særfradrag er beregningsgrunnlaget for hva hjemmehjelpen koster.
 • Men hvis søsken bor sammen, eller andre bor sammen, må tjenestene og betalingen sees i forhold til den enkelte bruker
 • Tjenesten blir fakturert etterskuddsvis. Forbehold om prisregulering.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hva hjelper hjemmehjelpen deg med?

 • Hjelp til praktiske gjøremål i dagliglivet som forefallende husarbeid.
 • Er det spesielt skittent kan det ved oppstart kreves at det foretas en nedvask av hus /leilighet før tjenesten starter.
 • De samlede ressurser i hjemmet danner grunnlag for den hjelp som ytes. Med andre ord vurderes det hva du/ dine selv kan ta del i og om det er andre i hjemmet som kan bidra til praktiske gjøremål.

Det gis ikke hjemmehjelp til:

 • Brukere som er ruspåvirket når tjenesten skal gis
 • Rengjøring av rom som bruker ikke benytter
 • Kjeller/loftsrydding/vask og vask av altaner/terrasser
 • Opprydding og vask etter gjester
 • Storrengjøring
 • Pussing av messing, kobber, sølv etc.
 • Stryking/rulling av tøy
 • Stell av dyr

Hva forventes av deg som bruker?

 • At det gis beskjed dersom det ikke er noen hjemme den dagen det er avtalt hjemmehjelp
 • At det er ryddet før vi kommer.
 • At nødvendig rengjøringsutstyr, som støvsuger, bøtte, filler rengjøringsmidler m.m. er tilgjengelige og fungerer godt.
 • Begrensning av antall tepper samt at hjemmehjelpen slipper å flytte på tunge møbler.
 • Dersom du har hund må denne holdes innelukket i eget rom i den tiden hjemmehjelpen er tilstede.
 • For å ivareta hjemmehjelperens arbeidsmiljø, forventes det at det ikke røykes i det tidsrommet hjemmehjelpen er tilstede.

Ved ferie avvikling/høytidsdager kan det bli endringer av hvilken dag/tidspunkt du får hjelp. Du vil få skriftlig beskjed i forkant av eventuell endring.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende, og senest innen 3 uker.

"Søknad om helse- og omsorgstjenester i Lillesand kommune”.

Skjemaet finner du ved å trykke på lenken over og skriv søknaden i skjemaet. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Kommunetorget
tlf. 37261500.

Send skjemaet til:

Lillesand kommune
v/ Enhet for tjenestetildeling
Postboks 23
4791 Lillesand

Saksbehandling

Søknadene behandles fortløpende, og senest innen 3 uker.

 • Det foretas et hjemmebesøk/vurderingsbesøk av hjemmesykepleien/Enhet for tjenestetildeling før eventuell tildeling.
 • Det vil etter behandling av søknaden bli utsendt et vedtak som sier hvor mange timer som evt. er tildelt, hva du vil få hjelp til og hva dette vil koste pr. mnd.

 • I forbindelse med utredning og behandling av søknaden er kommunen pålagt å forta en funksjonsvurdering (IPLOS-registrering).

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Klagemulighet

 • Alle vedtak kan påklages. Klagefristen er 3 uker.

 • Klagen sendes Enhet for tjenestetildeling som vurderer søknaden på nytt. Dersom søker ikke får medhold oversendes saken til fylkesmannen for behandling og som avgjør om klagen skal tas til følge.
 • Annet

  Opprettet: 14.11.2011 15:37:22
  Oppdatert: 07.05.2012 10:46:26

  Publisert
  01.01.2012
  Sist endret
  21.02.2018

  Kontaktinformasjon

  Lillesand kommune | Rådhuset
  Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

  Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

  Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

  Byggesaksveiledning: 
  Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

  Tlf.: 37 26 15 00

  Facebook  

  Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

  Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

  Nyttige lenker