Hjemmesykepleie

Beskrivelse

- Hjemmesykepleien (personrettet hjelp) er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir pleie, omsorg og veiledning til fysisk/ psykisk syke og funksjonshemmede som bor hjemme. Alle som har en sykdom eller skade som gjør at de trenger hjelp til pleie, har rett på hjelp.

- Det skal tilrettelegges for den enkelte slik at han/ hun blir mest mulig selvhjulpen, og skal kunne fortsette å bo i eget hjem.

Kriterier/vilkår

Ved tildeling av tjenesten brukes følgende kriterier:

- Behov for tjenester i hjemmet.
- Risiko for svikt i egenomsorg slik at bruker står i fare for å miste ytterligere funksjoner. Tildeling av hjemmesykepleie kan bidra til å forebygge svikt slik at bruker kan bo lengst mulig i eget hjem.
- Midlertidig svikt i egenomsorg pga. oppstått sykdom eller skade. Målsettingen med hjemmesykepleie er da å gjenvinne egenomsorg slik at bruker kan ta vare på seg selv igjen.
- Omsorg ved livets slutt.

Pris

- Tjenesten er gratis

- Bruker kan komme til å bli belastet i forhold til medisinsk forbruksmateriell.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad skrives på søknadsskjema "Søknad om helse- og omsorgstjenester i Lillesand kommune”. (Trykk på lenken.)

Det kan også fås ved henvendelse til Kommunetorget.

Søknaden sendes til:
Lillesand kommune
v/ Avdeling for tjenestekontor
Postboks 23
4791 Lillesand

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Søknadene behandles fortløpende og skal være behandlet senest innen 3 uker.

Vi er pålagt funksjonsvurdering (IPLOS) ved behandling av all søknader.

Klagemulighet

Alle vedtak kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Avdeling for tjenestekontor, som vurderer saken på ny. Dersom søker ikke får medhold oversendes saken til fylkesmannen for behandling.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du direkte til tjenesteyteren.

Annet

Opprettet: 19.11.2008 14:17:17
Oppdatert: 20.04.2012 14:57:05

Publisert
02.10.2012
Sist endret
26.06.2015