Sykehjem - opphold (korttid-, langtid og avlastning)

Denne tjenstebeskrivelsen gjelder korttidsopphold, langtidsopphold og avlastning på sykehjem.

Beskrivelse

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.

Kriterier/vilkår

- Før saken din avgjøres, vil vi kartlegge dine behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmesbesøk. Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket.

- Du har behov for langtidsplass på sykehjem (Her finner du forskrift med kriterier for langtidsopphold.)

Pris

Kommunen kan kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift (se under Lover og retningslinjer).

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

- Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om opphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Søknad skrives på søknadsskjema:

Søknad om helse- og omsorgstjenester.

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

- I Lillesand kommune behandles søknadene fortløpende og senest innen 3 uker.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Avdeling for tjenestekontor innen en frist på 3 uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til enheten som yter tjenesten.

Annet

Opprettet: 05.08.2008 13:28:41
Oppdatert: 07.05.2012 10:33:14

Publisert
25.12.2012
Sist endret
18.08.2017