VA gebyrregulativ

Her finner du:

VA gebyrregulativ 2017
VA gebyrregulativ 2016

Informasjon vedrørende Kontrollgebyr VA:
Kontrollgebyr (årsgebyr) VA - betales årlig for alle avløpsanlegg som omfattes av forurensingsforskriften kapittel 12. Kapittel 12 gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. For virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder dette kapittel bare dersom det er innlagt vann.

Samlede kontrollgebyrinntekter skal ikke overstige kommunens kostnader for kontroll og tilsyn av anleggene, og overvåkning av vannkvaliteten i resipienter (vassdrag og sjøområder som mottar utslipp av avløpsvann).

Årsgebyret beregnes fra tidspunktet som søknad om utslippstillatelse eller melding etter lokal forskrift er godkjent. Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av bystyret og fremkommer av gebyrregulativet. 

 

Publisert
02.01.2014
Sist endret
03.01.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker