Rådhuset - Foto: Lina Kristine Hansen
Rådhuset - Foto: Lina Kristine Hansen

33,9 millioner kroner i overskudd for Lillesand kommune i 2016

Lillesand kommune har et foreløpig positivt netto driftsresultat på 33,9 mill. kr. for regnskapsåret 2016. Det utgjør 4,1 % av brutto driftsinntekter i kommunen.

Netto driftsresultatet for 2015 var på 9,5 mill. kr. eller 1,2 % av brutto driftsinntekter.

Rådmann Jan Henning Windegaard vil gi honnør til kommunens ansatte, politikere og frivillige som har bidratt til å snu et stort underskudd i 2014 til et stort overskudd i 2016.

Årsakene til det gode resultatet i 2016 er i hovedsak innsparinger på driften, økte skatteinntekter og reduserte finanskostnader.

Sykefraværet har siste året sunket med nesten 10 %.

Lillesand kommune måtte i 2016 dekke inn et tidligere underskudd på 12,4 mill. kr. fra 2014. Videre må det settes av midler til bundne avsetninger på 8,0 mill. kr. Sammen med bruk av tidligere års avsetninger, gir dette et regnskapsmessig resultat med et overskudd på 16,8 mill. kr.

Som mange andre kommuner har Lillesand i 2016 fått økte skatteinntekter bl. a. som følge av tilpasninger til endringer i skattesystemet. Dette er i stor grad engangsinntekter som gjelder for dette året. Kommunen fikk også høyere inntekter fra eiendomsskatten i 2016 siden bunnfradraget ble fjernet. Bunnfradraget gjeninnføres fra og med 2017 noe som fører til lavere inntekter fra eiendomsskatten årene fremover.

Rådmann Jan Henning Windegaard påpeker at Lillesands høye lånegjeld, som følge av høy befolkningsvekst med tilhørende investeringer i barnehage, skole og helse/omsorg, gir kommunen økonomiske utfordringer i årene fremover, men gleder seg over at overskuddet i 2016 gir kommunen noen økonomiske reserver for å møte fremtidige utfordringer.  

Lillesand kommune har ved årsskiftet 10702 innbyggere. Det gir en befolkningsvekst i 2016 på 1,2 % mot 0,9 % på landsbasis. 

Ordfører Arne Thomassen retter en stor takk til alle ansatte som har vist lojalitet til vedtatte budsjetter, og en stor takk til rådmann og ledergruppe som har hatt et stort fokus på å levere gode tjenester, utvikle kommunens tjenester og samtidig lojalt forholde seg til budsjett og økonomiplan. Dette har vært krevende og med dette resultat håper jeg vi kan få et lite pusterom og slippe uventede kostnadskrevende utfordringer inneværende år.

Jeg vil også takke bystyret for å ha tatt kommunens utfordringer på alvor og ikke gjort vedtak som ikke vi er i stand til å takle økonomisk.

Rådmann
Jan Henning Windegaard

Publisert
02.03.2017
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker