Ulovlig praksis ved fakturering av tilknytningsgebyr i enkelte seksjoneringssaker

I anledning behandling av en klage på en faktura om tilknytningsgebyr har Lillesand kommune blitt oppmerksom på at kommunen i noen tilfeller har utøvd praksis som er i strid med lovverket.

Det gjelder saker hvor eiendom uten utvidelse av areal og bygningsmessige endringer har blitt seksjonert og hvor kommunen har sendt ut nytt krav om gebyr for tilknytning til kommunale ledninger i etterkant av seksjoneringen. Det er en forutsetning at aktuelle eiendommer allerede har betalt tilknytningsgebyr ved førstegangsoppføring av bygning på eiendom / førstegangs tilknytning til kommunale ledninger og at det foreligger ingen bygningsmessige endringer i forhold til det som forelå på tilknytningstidspunktet. Lillesand kommune har i disse tilfellene ikke hatt hjemmel til å fakturere nytt tilknytningsgebyr.

 

Reglementet

Etter lov av 16. mars 2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 er eieren pliktig til å betale vann- og avløpsgebyr til kommunen når en fast eiendom har tilknytning til kommunal vann- og avløpsledninger, enten direkte eller gjennom privat fellesledning. I § 4 første ledd, fremkommer det at det skal være et engangsgebyr for tilknytning. I forurensningsforskriften § 16-3 er det gitt nærmere regler om tilknytningsgebyret. Her er det fastsatt at gebyrkrav for tilknytning oppstår ved bebyggelse eller tilknytning. I tillegg er det særskilt bestemt at det kan ilegges tilleggsgebyr hvor arealet utvides gjennom tilbygg eller påbygg. I Norsk lovkommentar, note 28 til § 4 i loven om kommunale vass- og avløpsanlegg er det uttalt at det ikke kan kreves nytt gebyr ved bruksendring eller ominnredning av bygningsareal som forelå på tilknytningstidspunktet, men at det kan kreves tillegg i gebyret ved tilbygg eller påbygg som utvider bygningsarealet:

«Siden tilknytningsgebyret er et engangsgebyr, kan ikke kommunen kreve nytt gebyr ved bruksendring eller ominnredning av bygningsareal som forelå på tilknytningstidspunktet. Det kan imidlertid kreves tillegg i gebyret ved tilbygg eller påbygg som utvider bygningsarealet. Kommunen kan bestemme at tilleggsgebyret bare skal betales når utvidelsen utgjør et visst minsteareal, jf. forskriften § 16-1. Dersom det er betalt tilknytningsgebyr for en bolig som senere seksjoneres, kan det ikke senere kreves nytt tilknytningsgebyr for den enkelte boenhet.»

At det er feil praksis bekreftes ytterligere av siste års rettspraksis.

Borgarting lagmannsrett i dom av 28. februar 2017, LB-2016-55716:

«Lagmannsretten forkastet Hvaler kommunes anke i sak om tilknytningsgebyr for vann og avløp. Retten kom til at det ikke var hjemmel for å innkreve nytt tilknytningsgebyr etter seksjonering av eiendommen uten at det var skjedd bygningsmessige endringer. Kommunens forskrifter på dette punkt var i strid med det sentrale regelverket - lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og rammeforskriftene, kapittel 16 i forurensningsforskriften.»

Fredrikstad tingrett i dom av 28 desember 2015, TFRED-2015-109065:

«Om den avgiftspliktige på et senere tidspunkt velger å endre bruken kan det ikke kreves ny tilknytningsavgift. Dette vil være en aktuell problemstilling f.eks. i tilfeller hvor eieren av en bygning etter at tilknytningsavgiften er betalt velger å seksjonere ut bygningen i flere boligenheter. Kommunen kan da ikke kreve inn ny tilknytningsavgift for hver enkelt seksjon, selv om den enkelte seksjon isolert sett i utgangspunktet er et selvstendig avgiftsobjekt.»

Ordlyden i kommunens lokale forskrift for vann- og avløpsgebyrer gir klart uttrykk for at det dreier seg om et gebyr som skal betales en gang, nemlig når eiendommen knytter seg til kommunens ledningsnett første gang. Referanse gis til § 5 annet, tredje og fjerde ledd:

«Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. Engangsgebyret skal være differensiert etter utvendig diameter på abonnentens stikkledning. Gebyret betales ved første gangs tilknytning. Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.»

 

Håndtering av ulovlig praksis

Lillesand kommune har i noen år gjennomført en praksis som er i strid med både lokal forskrift og sentralt regelverk. Forklaringen er at kommunen har sett på hver nyopprettede seksjon som et selvstendig avgiftsobjekt; noe som viser seg å være en feiltolkning av lovverket. Foreløpige stikkprøver tyder på at dette er en praksis som ble innført etter år 2010. Kommunen vil foreta en systematisk gjennomgang av alle seksjoneringssaker fra i dag og 10 år tilbake i tid. Alle aktuelle som har blitt fakturert på feil grunnlag vil bli tilskrevet og varslet. Kommunen vil deretter gjennomføre tilbakebetaling etter gjeldende regelverk.

Publisert
28.09.2018
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker