Jordsmonnkartlegging i Lillesand kommune våren 2019.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil i perioden 24. april – 24. mai 2019 utføre jordsmonnkartlegging på dyrka mark i Lillesand kommune.

Personell fra instituttet vil i dette tidsrommet gå over innmarka for å kartlegge utbredelsen av ulike jordtyper.

Den praktiske jordsmonnkartleggingen foregår ved en kombinasjon av håndjordbor og felt-PC. Utbredelsen av de forskjellige jordtypene tegnes direkte inn på felt-PC.

Jordsmonnkartlegging pågår i flere fylker og til nå er vel 50 % av jordbruksarealet i Norge jordsmonnkartlagt (se https://kilden.nibio.no).

Formålet med kartleggingen er først og fremst å skaffe kunnskap og oversikt over jord og jordsmonn på dyrka mark i Norge. Dette danner grunnlag for framstilling av ulike temakart (som for eksempel jordkvalitetskart, erosjonsrisikokart, jordarbeidingskart og dyrkingsklassekart). Disse kartene brukes blant annet i arealplanlegging, rådgiving og tilskuddsforvaltning.

Grunneiere som motsetter seg at feltpersonell går over innmarka i den nevnte perioden, må ta kontakt med jordbuksansvarlig i Birkenes kommune så fort som mulig.

Kartleggingen vil omfatte det aller meste av jordbruksarealer i kommunen.

Oversikt Lillesand
Jordsmonnkartlegging

Publisert
30.04.2019
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker