Målestasjonen på Holta Foto: Håvard Telstø
Målestasjonen på Holta Foto: Håvard Telstø

Informasjon om lokal luftkvalitet

Før jul i 2018 kom folkehelseinstituttet med en rapport om helsemessige konsekvenser av luftforurensning fra Saint Gobain Ceramic Materials sin virksomhet i Lillesand.

Rapporten førte til oppslag i flere aviser og ble også tema i bystyret onsdag 12. desember.

Mange er bekymret for luftkvaliteten i Lillesand og for at dette kan ha negative konsekvenser for helsa. Kommunen ønsker derfor å informere litt om regelverket, ulike roller og helsemessige konsekvenser av luftforurensning.

Når det gjelder lokal luftkvalitet så skal kommunen ha oversikt over luftkvaliteten i kommunen og sørge for at det settes i gang tiltak dersom grenseverdier i forurensningsforskriften overskrides. 

I tillegg har kommunen ansvar for å informere innbyggerne om luftkvaliteten og ved helt spesielle tilfeller varsle dersom luftkvaliteten blir svært dårlig. I henhold til plan- og bygningsloven skal også kommunen unngå boligbygging i områder med fare for dårlig luftkvalitet.

For å oppfylle våre plikter har kommunen etablert en målestasjon på Holta. Denne måler innholdet av SO2 (svoveldioksid) i lufta hver time hele døgnet. Målingene fra stasjonen finner du på luftkvalitet.info.

SGCM har etablert en egen målestasjon for PAH (se utfyllende informasjon). Det er imidlertid hverken mulig eller hensiktsmessig å publisere målinger av PAH «live» slik det blir gjort med SO2. Dette fordi målingene må sendes inn til analyse, og både forurensningsforskriften og luftkvalitetskriteriene opererer tall for årsgjennomsnitt. Kommunen jobber imidlertid sammen med SGCM om hvordan vi best mulig kan publisere resultater fra målinger jevnlig.

Det er også nylig etablert en nasjonal varslingstjeneste for luftkvalitet på https://luftkvalitet.miljostatus.no/. Her publiseres varsler for svevestøv, NO2 og Ozon basert på beregninger (ikke målinger). 

Utfyllende informasjon om lokal luftkvalitet finner du her.

Publisert
12.02.2019
Sist endret
28.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker