Barneverntjenesten for Kristiansandregionen starter 1. januar 2016

Kommunestyrene i Søgne, Songdalen og Birkenes og bystyrene i Lillesand og Kristiansand har vedtatt å etablere en felles barneverntjeneste fra 1.1.2016.

Kristiansand kommune er vertskommune for den nye barneverntjenesten. Alla ansatte blir ansatt i Kristiansand kommune fra denne datoen.

Etablering av Barneverntjenesten for Kristiansandregionen må sees i lys av økte krav til robuste og forsvarlige barneverntjenester og oppgaveoverføringer fra statlig til kommunalt barnevern. Målsettingen med en interkommunal barneverntjeneste er å utvikle bedre barneverntiltak for de barna som har behov for dette, både ved å styrke det forebyggende arbeidet og de spesialiserte tiltakene.

En forutsetning for at barneverntjenesten skal nå disse målene er at det legges til rette for en balanse mellom hensynet til lokal tilknytning/ lokalisering, samarbeid med andre kommunale tjenester, samtidig som det etableres og videreutvikles miljøer med mer spisskompetanse. Et viktig prinsipp har vært at vi også framover skal ha et barnevern som er tilstede i lokalmiljøet.

Innbyggere skal kunne henvende seg og møte et åpent og tilgjengelig barnevern som tar imot henvendelser, drøfter og gir råd både ift generelle temaer og mer konkrete bekymringer knyttet til enkelte barn/ familier. Meldinger som senders skriftlig sendes direkte til barneverntjenesten sentralt (se adresse under).

I alle kommunene vil samarbeidet med helsestasjonene, familiesentrene, barnehagene, skolene, NAV, PPT m.fl. fortsatt være helt sentralt for Barneverntjenesten for Kristiansandregionen.

Barnevernet i Søgne/Songdalen og Lillesand/Birkenes vil ha samme kontorer som i dag. I Kristiansand vil vi lokalisere store deler av barneverntjenesten sammen med helsestasjonene og familiesentrene i tre Familiens hus i løpet av første halvår 2016. 

I tillegg til det desentrale barnevernet vil vi ha sentraliserte avdelinger som dekker hele barnverntjenesten. 

Barnevernvakt/ mottak       
En sentral enhet som skal betjene alle kommunene i den nye barneverntjenesten. Alle meldinger skal registreres og gjennomgås ved denne enheten, for å sikre lik inngang til barneverntjenesten i de fem kommunene. Barnevernvakt/ mottak har akuttansvar når resten av barnevernet er stengt

I tillegg drifter de nasjonal Alarmtelefon for barn og unge – 116 111.

Tiltaksavdeling                    
Spesialisert og omfattende endringstiltak i familien

Fosterhjemsavdeling          
Oppfølging av fosterbarn og fosterforeldre

Vår nye felles kontaktinformasjon er:
Barneverntjenesten for Kristiansandregionen
Kristiansand kommune
Dokumentsenteret
Postboks 417 LUNDSIDEN
4604 KRISTIANSAND

Telefon: 380 75 930.

Publisert
04.12.2015
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker