Sammen om barn

BTI-modellen i Lillesand kommune

BTI (Bedre tverrfaglig innsats) er en modell for tidlig innsats og samhandling mellom tjenester rettet mot barn, unge og familier som det er knyttet bekymring til.

BTI-modellen gir en struktur for hvordan allarenaene (helsestasjonen, barnehagene og skolene) tidlig og systematisk kan avdekke, identifisere og forebygge barn/unges vansker, og systematisk samhandle med hjelpetjenestene i kommunen hvis tiltak ved den enkelte enhet ikke er tilstrekkelig.

Fire innsatsnivåer:

Nivå 3: Samarbeid mellom flere tjenester (eksempelvis PPT, familiesenter, barnevern, psykisk helse og rus, NAV, skolehelsetjenesten og ergo- og fysioterapi)
Nivå 2: Samarbeid mellom to tjenester
Nivå 1: Innsats på allarenaen (helsestasjonen, barnehagene og skolene)
Nivå 0: Undringsfase på allarenaen (helsestasjonen, barnehagene og skolene)

For hvert av de fire nivåene utarbeides det handlingsveiledere som sikrer handlingsprosesser på hvert nivå med verktøy som støtter handlingen i prosessen i å oppdage, vurdere, beslutte og iverksette innsatsen overfor barnet/ungdommen/familien.

En forutsetning for å kunne bruke BTI-modellen er kompetanse på to områder: 1) i forhold til å forstå og bruke modellen og 2) ferdigheter, verdier og holdninger som er nødvendige for å oppdage barn som bekymrer, samtale med barn/unge og foreldre, iverksette hensiktsmessige tiltak og samhandle med andre hjelpetjenester.


Barn som pårørende

Kommunen har konstituert en gruppe med barneansvarlige i kommunen som møtes jevnlig for å videreutvikle arbeidet med denne gruppen barn. Ansvaret for denne ordningen ligger hos familiesenteret.


Samarbeid med Familievernet

Lillesand kommune samarbeider med familievernkontorene i begge Agderfylkene. Dette innebærer formidling av gode tjenestetilbud til barn, unge og deres foreldre. Familievernkontorene og kommunen er orientert om hverandres tilbud til målgruppen. Kontakten med familievernet ligger hos familiesenteret.


Aktuelle instanser som yter tjenester:

Helsestasjonen

Familiesenteret

Barneverntjenesten

Familiekontoret i Aust-Agder

Familiekontoret i Vest-Agder

Barns beste (SSHF)

Publisert
19.01.2018
Sist endret
22.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker