Kommunale føringer

Satsing på tjenestetilbudet for barn og unge

I 2017 ble det bestemt at Lillesand kommune skal være modellkommune. Ordningen er forpliktende og sikrer helhet og tverrfaglighet for arbeidet med barn og unge. Gjennom tidlig innsats og bedre samhandling kan flere familier få riktig hjelp til riktig tid.

Dette er også grunnen til at vi tar i bruk BTI-modellen (Bedre tverrfaglig innsats). BTI er et verktøy/ metode som bidrar til tidlig innsats og samordnede tjenester med medvirkning fra barnet/ den unge og foreldre - uten oppfølgingsbrudd. Dette gjennomføres ved å konkretisere det helhetlige og sammenhengende forløpet på system-, tjeneste- og individnivå. Modellen bidrar til et forutsigbart handlingsforløp og bidrar til å rette opp i/ unngå svikt i samhandling både mellom lokale tjenester og tjenester på regionalt og statlig nivå. 

Utviklingsprosessen i forkant av  konklusjonen om modellkommune og BTI har vært omfattende og grundig og startet med følgende oppdrag fra bystyret: "Sak om omorganisering av oppvekstsektor for et mer helhetlig tjenestetilbud for barn og unge, fremmes for bystyret innen september 2016." (BS-195/15).


Planer under utarbeidelse

Planstrategien for Lillesand kommune legger opp til at kommunens planverk skal forenkles og antall planer reduseres. Flere utredninger de siste årene har gitt et grundig bilde av kommunens utfordringer. Anbefalingene fra utredningene konkretiseres fortløpende i strategier, mål og tiltak i kommunes planarbeid.


Relevante kommuneplanen/  kommunedelplaner

Planstrategi  for Lillesand 2016-2019

Kommuneplan for Lillesand 2015-2027

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2027

Kommunedelplan for kultur 2012-2016

 

Relevante temaplaner

Handlingsplan for vold i nære relasjoner 2014-2018

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Kvalitetsplan for barnehage og skole 2016-2020

Publisert
19.01.2018
Sist endret
20.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker