Brukermedvirkning og evaluering

Brukermedvirkning og evaluering er et like viktig og nødvendig prinsipp i arbeidet med helhetlig tjenestetilbud for barn og unge, som i tjenestetilbudet for voksne.

Ved utforming av gode systemer, modeller, mål og tiltak bestreber vi oss på å sikre kvalitet og involvering av barn/ ungdommer/ foresatte. 

BTI-modellen (Bedre tverrfaglig innsats) som metode vil også bidra til å sikre kvaliteten på tjenestene.

Vi ivaretar brukermedvirkning på ulike måter:

  • Flere tjenester i kommunen ønsker tilbakemelding fra brukere på hvordan tjenestene oppleves og virker. For eksempel gjennom bruk av tilbakemeldingsskjema («Feedback Induced Therapy»)
  • Benytter etablerte råd: eksempelvis ungdomsrådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU/ KFAU) og samarbeidsutvalg i barnehagene (SU)
  • Dialogmøter og bruk av intervjuer (både generelt og individuelt rettet mot utsatte grupper)
  • Dialog med barn/ungdommer/foresatte i etablerte tjenestetilbud, f.eks Vanlig men vondt, Morild, ungdomskontrakter, kjernegruppe, ungdomsoppfølging/konfliktråd, ppt – knyttet til barnehage, alternative tilbud kommunen benytter seg av.
  • Sikrer kontakter med etablerte brukerorganisasjoner/-tilbud, f.eks barnevernsproffene, SMSO Agder, Stine Sofie stiftelsen, foreninger for funksjonshemmede barn, fosterhjemsforeninger


Vi benytter erfaringer fra førstelinje-personell:

Lillesand kommune vil i samarbeid med fylkeskommunene og andre kommuner i regionen se på muligheten for felles kartlegginger og evaluering av ulike tiltak og prosjekter som nå igangsettes.

Publisert
19.01.2018
Sist endret
22.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker