Lokal høring av forslag til fredningsområder for hummer.

Lillesand kommune sender herved ut på lokal høring tre forslag til fredningsområder for hummer.

Vi ønsker innspill på hvilket av disse som er best egnet som fredningsområde, forslag til justering av grenser og eventuelle andre aktuelle fredningsområder. Endelig forslag til fredningsområde vil bli behandlet av bystyret etter høringen og deretter oversendt fiskeridirektoratet for videre godkjenning. Det er fiskeridirektoratet som endelig vedtar å opprette fredningsområde. Det er ønskelig å få opprettet ett eller to fredningsområder.

Frist for innspill settes til fredag 13. september 2019. Eventuelle innspill sendes til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Både privatpersoner og organisasjoner kan komme med innspill.

De tre forslagene til fredningsområder er vist på vedlagte kart - se nederst i saken.

Bakgrunn
Fiske etter hummer er populært og det er en viktig ressurs for Lillesand kommune. Dette kan også føre til for hard beskatning i perioder. Hummerbestanden langs Sørlandskysten har tidligere gått sterkt tilbake blant annet på grunn av overfiske. Det har derfor blitt innført strengere regler som økt minstemål, fredning av rognhummer og krav til rømningsvei i teinene. Opprettelse av fredningsområder for hummer er imidlertid også et tiltak som har vist seg å gi gode resultater på bestanden.

Lillesand bystyre har tidligere gjort vedtak om at det skal arbeides med å kartlegge mulige fredningsområder for hummer i kommunen. Med bakgrunn i dette ble det utarbeidet et mandat for arbeidet og det ble opprettet ei arbeidsgruppe med følgende representanter:

  • Naturforvalter i kommunen
  • Arealplanlegger i kommunen
  • Skjærgårdstjenesten
  • Fiskeridirektoratet
  • Naturvernforbundet i Lillesand
  • Lillesand og Birkenes jeger- og fiskerforening
  • Blindleia fritidsfiskerlag

Høvåg og Lillesand fiskerlag ble også invitert med i arbeidsgruppa, men ønsket ikke å delta. Det har også vært hentet inn innspill fra SNO, politiet og en lokal fisker.

Oversiktskart
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Publisert
16.08.2019
Sist endret
12.09.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker